2009-04-01 10:00

Eastern European Outlook: Djup recession - finansiell bräcklighet

BNP faller under 2009 kraftigt i fyra av de sex länder i den östeuropeiska regionen som denna rapport täcker: Estland, Lettland, Litauen och Ukraina. I Polen och Ryssland blir nedgången mer moderat, tack vare relativt goda fundamenta. Först 2010 stabiliseras ekonomierna men BNP fortsätter att sjunka i Baltikum och Ukraina. De på många håll stora bytesbalansunderskotten faller rejält i spåren av kollapsande import. Även inflationen sjunker kraftigt men ligger ännu på höga nivåer i Ryssland och Ukraina.
 
Stora obalanser i utgångsläget gör östländerna sårbara när det gäller finansierings-behov. Valutorna i Ryssland, Ukraina och Polen försvagas ytterligare något på kort sikt som följd av nedjusteringar av tillväxtprognoser även för Östeuropa samt globalt sviktande riskaptit.
 
Ryssland går in i recession trots massiva ekonomisk-politiska stimulanser. De dubbla överskotten i budget och bytesbalans vänds till underskott.
 
I Baltikum fortsätter stålbadspolitiken. Det kan komma ytterligare budget-nedskärningar. Obalanserna i ekonomierna anpassas via sänkta löner och priser, så kallad interndevalvering.
 
"Vårt huvudscenario är att de fasta växelkurserna i Baltikum håller. Länderna får fortsatt uppslutning internationellt, av IMF och EU. Vi bedömer att IMF kommer att acceptera ett något större budgetunderskott i Lettland och att IMF-programmet löper vidare." säger Mikael Johansson på SEB Ekonomisk Analys och chefredaktör för Eastern European Outlook.
 
I Litauen, som hittills klarat sig utan IMF/EU-stöd, ökar behovet av stödpaket. I Ukraina antas IMF-stödet återupptas. Den politiska utvecklingen i Ukraina blir fortsatt skakig och den finansiella systemrisken kvarstår.
 
Euro-frågan aktualiseras på nytt i Östeuropa. Estlands nya måldatum för euro-anslutning juli 2010 är inom räckhåll utifrån en ekonomisk bedömning men när allt kommer omkring är avgörandet politiskt, inom EU. Lettland väntas gå över till euron tidigast 2012. Litauen siktar på 2011-2012 men SEB tror inte på inträde i Euro-zonen före 2013. Även när det gäller Polen är bedömningen att regeringen är alltför optimistisk om euro-tidtabellen. Den tvingas på grund av svällande budgetunderskott skjuta upp euro-målet från 2012 till 2013. Dessutom senareläggs zlotyns inträde i ERM2 från första halvåret i år till tidigast i slutet av 2009.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys, tel. 08-763 80 93, 070-372 28 26
Bo Enegren, SEB Ekonomisk Analys, tel. 08-763 85 94, 070-718 03 13
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. +46 70 763 99 16