2009-11-03 08:30

Ändrad sammansättning av Valberedningen för SEB

Årsstämman i Skandinaviska Enskilda Banken 2009 beslöt att ledamöterna i valberedningen för 2010 års stämma skall utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken den 31 augusti 2009, som önskar utse en representant. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s register. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 23 september 2009.
 
Årsstämmans beslut anger vidare att om en av aktieägarna som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sin representant.
 
Per den 30 september 2009 utgjordes enligt Euroclears register de fyra till röstetalet största ägarna som önskat utse en representant av Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta och AMF Försäkring och Fonder. Den tidigare, av AFA Försäkring, utsedda ledamoten Maj-Charlotte Wallin har därför ställt sin plats till förfogande. Till ny ledamot har AMF Försäkring och Fonder utsett Peder Hasslev. Valberedningen består härefter av:
 
Petra Hedengran, ordförande, Investor
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Peder Hasslev, AMF Försäkring och Fonder
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB
 
Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 38,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.
 
Till valberedningen har styrelseledamoten Urban Jansson adjungerats.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, tel. 08-763 85 01, 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirek