2009-10-21 07:30

3:e kvartalet 2009: Resultat före kreditförluster ökade med 15 procent jämfört med 2008 - stärkt balansräkning

"SEB:s resultat är ett tydligt bevis på vår starka position som relationsbank och vår diversifierade intjäning. Under året har vi ytterligare stärkt vår finansiella ställning. I kombination med begynnande tecken på ekonomisk stabilitet och bättre fungerande finansmarknader har SEB beslutat att inte ansöka om förlängt deltagande i det statliga garantiprogrammet. SEB har inte heller utnyttjat programmet."
 
Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet.
 
SEB:s rörelseresultat före reserveringar för kreditförluster för tredje kvartalet 2009 uppgick till 3 720 Mkr, en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol (3 242). I relation till föregående kvartal (4 162) sjönk resultatet före reserveringar med 11 procent, delvis till följd av säsongseffekter och engångseffekter i andra kvartalet. Rörelseresultatet för kvartalet var 388 Mkr (2 526).
 
Intäkterna uppgick till 9 735 Mkr, en ökning med 6 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. I relation till föregående kvartal, som innehöll en kapitalvinst på 1,3 miljarder kronor, sjönk intäkterna med 26 procent. Nedgången berodde i övrigt på att räntenettot påverkades negativt av merkostnader för att banken förlängt sin finansieringsperiod, krympande inlåningsmarginaler och lägre avkastning på obligationsportföljen.  
 
Kostnaderna uppgick till 6 015 Mkr, vilket i princip var oförändrat jämfört med tredje kvartalet i fjol och en nedgång med 9 procent från andra kvartalet, justerat för goodwillnedskrivningar relaterade till Baltikum och Ryssland på 2,4 miljarder kronor under den perioden.
 
Reserveringar för kreditförluster uppgick till 3 335 Mkr, varav de baltiska länderna svarade för 2 642 Mkr eller 79 procent. Kreditförlustnivån var 0,98 procent (0,27). Koncernens reserveringsgrad för osäkra fordringar uppgick till 72 procent.
 
Kärnkapitalrelationen var 11,8 procent och primärkapitalrelationen 13,5 procent.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta
 
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Annika Halldin, Senior Financial Information Officer, 08-763 85 60; 070-379 00 60