2009-07-20 07:30

2:a kvartalet 2009: Resultat före kreditförluster och engångsposter ökade med 33 procent jämfört med 2008

"SEB har genererat en totalt sett hög intäktsökning och stärkt sina kundrelationer, framför allt inom storföretagssektorn. En robust balansräkning med en stark primärkapitalrelation gör det möjligt för oss att stötta våra kunder och stärka SEB:s marknadsposition i en svår makroekonomisk omgivning"
 
Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet.
 
SEB:s rörelseresultat före reserveringar för kreditförluster och engångsposter för andra kvartalet 2009 uppgick till 5 256 Mkr, en ökning med 33 procent jämfört med andra kvartalet i fjol (3 954) och 10 procent högre än föregående kvartal (4 780).
 
Engångsposter under kvartalet utgjordes av en kapitalvinst om 1 300 Mkr vid bankens återköp av vissa av sina egna förlagslån och en kostnad om 2 317 Mkr vid nedskrivning av all förvärvsgoodwill i Baltikum som ska ses i ljuset av den svåra ekonomiska situationen med lägre utlåningsvolymer och en kraftig ökning av nödlidande lån. Även den ryska förvärvsgoodwillen på 77 Mkr skrivs ned.
 
Inklusive dessa engångsposter uppgick resultatet före reserveringar för kreditförluster till 4 162 Mkr (3 954). Rörelseresultatet var 618 Mkr (3 507).
 
Intäkterna ökade med 27 procent till 13 174 Mkr jämfört med motsvarande kvartal i fjol; exklusive kapitalvinsten 14 procent. Räntenettot förbättrades med 21 procent och övriga intäktsslag sammantaget med 9 procent exklusive kapitalvinsten. Motsvarande förhållanden jämfört med föregående kvartal var ett 9 procent lägre räntenetto och en 18 procentig ökning av övriga intäkter sammantaget.
 
Kostnaderna uppgick till 6 618 Mkr, en ökning med 3 procent jämfört med andra kvartalet 2008, exklusive goodwillnedskrivningar, och något lägre i förhållande till föregående kvartal.
 
Reserveringar för kreditförluster ökade till 3 567 Mkr, varav merparten var gruppvisa. De baltiska länderna svarade för 2 642 Mkr av reserveringarna. Kreditförlustnivån var 1,07 procent (0,17). Koncernens reserveringsgrad för osäkra fordringar uppgick till 72 procent.
 
Primärkapitalrelationen uppgick till 13,1 procent (10,2).
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________
För ytterligare information kontakta
 
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 87 30, 070-763 8730
Annika Halldin, Senior Financial Information Officer, 08-763 85 60; 070-379 00 60