2008-12-10 08:00

SEB:s Snabbväxarindex: Landets snabbast växande företag går in i stagnation

Syftet med Snabbväxarindex är att mäta konjunkturläget för de allra snabbast växande små- och medelstora företagen. Detta görs genom att kvartalsvis ställa frågor om bland annat efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning. Resultaten av fjärde indexomgången 2008 visar att den snabbaste avmattningen sker inom tillverknings-industrin. Tjänstesektorns snabbväxare håller emot något bättre än tillverkning och handel.
 
- Snabbväxarnas samlade bedömning av läget är nu övervägande negativ. Vi ser en påtaglig effekt av finanskrisen och den ekonomiska avmattningen. För första gången sedan vi började mäta tempen hos snabbväxarna ser vi nu negativa indextal inför kommande kvartal. Samtidigt uppger en betryggande majoritet att deras lönsamhet och finansiella ställning är god, vilket talar för att de har rustat sig för nedgången, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Neddragningarna i personalstyrkan har börjat märkas även bland snabbväxarna under det fjärde kvartalet. Det är fortfarande fler som vuxit (27 procent) än som dragit ner (13 procent), men inom tillverkningsindustrin är det nu nästan jämnt mellan dem som dragit ner (17 procent) och dem som ökat (20 procent) det senaste kvartalet. På frågan om efterfrågan kommande kvartal så bedömer 44 procent inom tillverkning att den kommer bli svag, medan 40 procent tror på normal efterfrågan och bara 16 procent tror på stark efterfrågan. Det är något färre i handeln som ser en svag efterfrågan kommande kvartal (32 procent) och mest optimism finns bland tjänsteföretagen, där 19 procent bedömer att efterfrågan blir stark, 56 procent normal och 25 procent bedömer att den blir svag. 
 
Att konjunkturen börjat påverka priserna syns också tydligt. 20 procent (3 procent föregående kvartal) uppger att man tror att den generella prisnivån för företagets produkter/tjänster kommer att falla det kommande kvartalet, medan 23 procent fortfarande är optimistiska om prisutvecklingen.
 
Ser man till företagsstorleken så är det de medelstora företagen i undersökningen (50-249 anställda) som sett den mest dramatiska nedgången under senaste kvartalet. Hela 34 procent i gruppen spår "svag" efterfrågan nästa kvartal, mot 7 procent föregående kvartal, och andelen som ser "stark" efterfrågan har rasat från 47 procent i Q3 till 17 procent detta kvartal.
 
Resultat av Snabbväxarindex i korthet:
  • Indextalet, som baseras på frågor om efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning, är nu nere i 5 (32 föregående kvartal), och fortsätter alltså kraftigt nedåt jämfört med tidigare kvartal. På den aktuella skalan mellan -100 och 100 indikerar detta en mycket svag tillväxt. Det är framför allt bland de mindre företagen med färre än 10 anställda, som indextalet går ned till -3. För de medelstora företagen landar indextalet på 10, och för de lite större småföretagen med 10-49 anställda hamnar indextalet på 9. Den bransch som går bäst är tjänstesektorn med ett indextal på 11, medan handelsföretagen ligger på 2 och tillverkningsföretagen på -5.
  • 17 procent (38 procent föregående kvartal) av de tillfrågade bedömer att efterfrågan på företagets produkter eller tjänster kommer att utvecklas starkare det kommande kvartalet jämfört med det föregående. Andelen företagare som tror att efterfrågan kommande kvartal kommer att bli svagare har ökat från 9 till 31 procent. Det är dock fortfarande hela 69 procent av företagen totalt sett som uppger att de planerar att fortsätta växa framöver.
  • Snabbväxarnas investeringar har fortsatt öka det senaste kvartalet, både i Sverige och utomlands, men investeringstakten i Sverige har avtagit jämfört med föregående kvartal. 27 procent (30 procent föregående kvartal) uppger nu att de har ökat sina investeringar i Sverige det senaste kvartalet, medan 8 procent (6 procent) uppger att deras utlandsinvesteringar har ökat det senaste kvartalet.
  • 24 procent (37 procent föregående kvartal) av snabbväxarna uppger att antalet anställda i företaget i Sverige väntas öka under det kommande kvartalet. 17 procent (4 procent) uppger att antalet anställda förväntas minska kommande kvartal.
Om SEB:s Snabbväxarindex:
Indexet genomförs kvartalsvis för att ta temperaturen på 460 av de mest snabbväxande 1 000 små- och medelstora företagen i Sverige. Undersökningen genomfördes mellan den 18 och 26 november 2008.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har till uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se