2008-10-16 08:00

SEB:s Snabbväxarindex: Avtagande tillväxt även hos landets snabbväxare

Sveriges framtida välstånd bygger på att det skapas fler, växande och mer produktiva företag. Syftet med Snabbväxarindex är att kvartalsvis mäta konjunkturläget för de allra snabbast växande små- och medelstora företagen i Sverige. Detta görs genom att ställa frågor bland annat om efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning. Resultaten av tredje indexomgången 2008 visar på en avtagande tillväxt framöver, med den snabbaste avmattningen inom tillverkningsindustri. Bland företag inom tillverkning har index sjunkit till +24, medan tjänster ligger på +37 och handel på +28.
 
- Snabbväxarnas samlade bedömning av läget är avvaktande. Det är ingen kraftig försämring, utom bland medelstora tillverkningsföretag. Den finansiella turbulensen har inte haft någon större effekt ännu och synen på framtiden är fortfarande optimistisk. Utvecklingen för dessa snabbväxande företag är av stor vikt för svensk ekonomi framöver, och därför blir det intressant att följa hur snabbväxarna står emot den allmänna avmattningen i ekonomin, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Bland de medelstora företagen är den stora förändringen mot föregående mätning att verksamheten inte i lika hög grad längre utvecklats "bättre" (33 procent i Q3 mot 62 procent i Q2), utan snarare är "oförändrad" (63 procent i Q3 mot 29 procent i Q2) mot föregående kvartal. På frågan om hur man ser på verksamhetens utveckling kommande kvartal så är det 44 procent som tror på "bättre" (52 procent i Q2), 47 procent som tror på "oförändrad" (44 procent i Q2) och endast 9 procent som tror den blir "sämre" (5 procent i Q2).
 
I detta index fanns också frågor om EU och EU-stöd. Totalt har vart femte snabbväxarföretag ansökt om EU-bidrag. Bland de medelstora företagen med 50-249 anställda är siffran dock dubbelt så stor. Av de som sökt har flest ansökt om stöd för kompetensutveckling (75  procent), expansion (16 procent) och för forskning och utveckling (15 procent).  Av den stora majoritet av snabbväxarföretag som inte sökt EU-stöd uppger 45 procent att de inte haft behov av det, 26 procent att de inte fått tillräcklig information samt 24 procent att det verkar krångligt.
 
- Enligt vår mätning svarar hela 88 procent av de som sökt EU-stöd att de fått det beviljat. Det visar att det verkligen finns pengar att hämta. Vi måste bli bättre på att informera företagen och visa på möjligheterna att ansöka om EU-stöd, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Detta blir särskilt viktigt när konjunkturen avmattas, och de pengar som finns att söka oftast inte är öronmärkta för svenska företag utan annars kommer företag i andra länder till del.
 
I denna mätning ställs också frågan om snabbväxarnas inställning till euron. 67 procent av snabbväxarna är fortsatt positiva till att införa euro som valuta i Sverige - framförallt de större företagen samt företag inom branscher som tillverkning och handel. 
 
Resultat av Snabbväxarindex i korthet:
 
 • Indextalet, som baseras på frågor om efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning, är 32, och fortsätter alltså nedåt jämfört med tidigare kvartal. På den aktuella skalan mellan -100 och 100 får detta ändå fortfarande betraktas som en indikation på att relativt många snabbväxande företag fortfarande planerar för tillväxt. Det är framför allt bland de mindre företagen, med färre än 10 anställda, som indextalet går ned till 30. För de medelstora företagen landar indextalet på 40. Den bransch som går bäst är tjänstesektorn med ett indextal på 37, medan handelsföretagen hamnar på den lägre siffran 28 och tillverkningsföretagen på 24.
 •  
 • 38 procent (45 procent föregående kvartal) av de tillfrågade bedömer att efterfrågan på företagets produkter eller tjänster kommer att utvecklas starkare det kommande kvartalet jämfört med det föregående. De medelstora företagen är mest optimistiska, 47 procent av dessa tror på en stark efterfrågan kommande kvartal. Så många som 75 procent av snabbväxarna planerar att fortsätta växa framöver.
 •  
 • Snabbväxarnas investeringar har fortsatt öka det senaste kvartalet, både i Sverige och utomlands, men det är färre som uppger detta nu jämfört med föregående kvartal. 30 procent (36 procent) uppger nu att de har ökat sina investeringar i Sverige det senaste kvartalet, och 6 procent (8 procent) uppger att deras utlandsinvesteringar har ökat det senaste kvartalet.
 •  
 • 37 procent (44 procent föregående kvartal) av snabbväxarna uppger att antalet anställda i företaget i Sverige väntas öka under det kommande kvartalet.
 •  
 • När det gäller EU-frågor, kvartalets tema, uppger färre företag nu att de har sökt EU-stöd - ned från 26 procent för ett år sedan till 20 procent. Bland de som har sökt är det dock fler som fått sin ansökan beviljad - upp från 86 procent till 88 procent. Något färre snabbväxare svarar nu att de vill att euron införs som valuta i Sverige, ner från 70 till 67 procent.
 •  
  Om SEB:s Snabbväxarindex:
  Indexet genomförs kvartalsvis för att ta temperaturen på 435 av de mest snabbväxande 1 000 små- och medelstora företagen i Sverige. Undersökningen genomfördes mellan den 29 augusti och 26 september 2008.
   
  SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har till uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
   
  Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
  _____________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
  Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se