2008-11-10 13:58

Omklassificering av räntebärande värdepappersportföljer - IAS 39/IFRS 7

SEB har beslutat att omklassificera 99 miljader kronor av sin räntebärande värdepappersportfölj till utlåning med effekt från den första juli. Omklassificeringen inkluderar 13 miljarder kronor i tillgångar klassificerade som värdepapper för handel och 86 miljarder kronor i tillgångar tillgängliga för försäljning.
 
SEB har för avsikt, och förmåga, att inneha dessa värdepapper under en längre tid eller till förfall. Alla tillgångar är av hög kvalitet och amorteringar och räntebetalningar erläggs enligt plan. Således speglar omklassificeringen bättre syftet med dessa innehav; SEB undgår därmed ytterligare kortsiktiga marknadsvärderings- svängningar över såväl resultat som eget kapital.
 
Omklassificeringen är i enlighet med ändringarna av IAS 39 och IFRS 7, som beslutades av IASB och accepterades av EU i mitten av oktober.  Som meddelades i delårsrapporten den 23 oktober utvärderade SEB de nya reglerna. Beslutet att omklassificera värdepapperen togs 31oktober.
 
Som en konsekvens av ovanstående förändras den finansiella rapporteringen för det tredje kvartalet enligt nedan;
  • Rörelseresultatet ökar med 516 Mkr kronor till 2 526 Mkr (2 010)
  • Nettoresultatet ökar med 372 Mkr kronor till 1 885 Mkr kronor (1 513) och
  • Totalt eget kapital ökar med 1 797 Mkr kronor till 77 601 Mkr (75 804)
Omklassificeringen har begränsad påverkan på riskvägda tillgångar och obetydlig påverkan på primärkapitalrelationen och kapitaltäckningsgraden.
 
Ytterligare information finns tillgänglig på vår hemsida www.sebgroup.com.  

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör. Tel: 08- 22 19 00
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations. Tel: 08- 763 8501, 070- 763 8501