2008-10-08 10:00

Eastern European Outlook: Motståndskraften vittrar - utdragen recession i Estland och Lettland

"Den förvärrade globala finansiella stressen har gjort att de globala konjunktur-utsikterna förmörkats ytterligare bara under den senaste månaden. Detta får oundvikligen konsekvenser också för Central- och Östeuropa, särskilt som finanskrisen på allvar nått även Västeuropa. I vår nya bild framstår Central- och Östeuropa inte längre som en stark tillväxtregion, även om många länder förstås växer bra i jämförelse med Västeuropa" konstaterar Mikael Johansson på SEB Ekonomisk Analys och chefredaktör för Eastern European Outlook.
 
BNP-ökningen i de nio länder som omfattas i Eastern European Outlook faller från i genomsnitt 7,4 procent 2007 till 6,0 procent i år och 4,5 procent 2009 samt 4,8 procent 2010. Ryssland och Polen utmärker sig dock med fortsatt hygglig tillväxt, men riskerna ligger på nedsidan. Länder med stora externa obalanser - Baltikum och Ukraina - är mest sårbara för stramare kreditförhållanden globalt. Kredittillväxten i Ukraina dämpas tydligt från hög nivå och sjunker ytterligare något i Baltikum.
 
"Baltikum tvingas genomgå en tuff ekonomisk anpassning efter de senaste årens överhettning. Arbetsmarknaderna har varit förvånansvärt motståndskraftiga men arbetslösheten vänder nu uppåt. I Estland och Lettland pekar nu det mesta mot en utdragen recession som varar även under nästa år. Återhämtningen 2010 blir marginell" säger Mikael Johansson.
 
Rysslands inbromsning blir måttlig. Skälen är stora överskott i budget och bytesbalans och möjligheten att parera lägre efterfrågan med mer expansiv finanspolitik.
 
Ukrainas utsikter har förmörkats snabbt och påtagligt efter några år av stark expansion. Överhettningsproblemen löses ej upp på grund av politisk instabilitet och försämrat bytesförhållande.
 
Polen mjuklandar. Underliggande styrka bäddar för en relativt god utveckling. Regeringens nya mål att övergå till euro 2011 ter sig som ett år för optimistiskt.
 
Slovakien, Tjeckien och Ungern drabbas alla relativt hårt av Euro-zonens lågkonjunktur. Ungern återhämtar sig långsamt efter tidigare ekonomisk-politisk åtstramning.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys, tel. 08-763 80 93, 070-372 28 26
Bo Enegren, SEB Ekonomisk Analys, tel. 08-763 85 94, 070-718 03 13
Mats Olausson, Emerging Markets TCM: 08-506 232 62, 070-725 03 88
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB, tel. 070-763 99 16,