2013-03-18 10:13

SEB hållbarhetsrapport 2012

- Sociala och miljömässiga hänsyn ska finnas med vid varje enskilt beslut. Vi är på god väg dit. Det handlar om hur vi arbetar med krediter, hur vi fattar investeringsbeslut och hur vi agerar som ägare och arbetsgivare, säger Cecilia Widebäck West, hållbarhetschef på SEB.
Här nedan är en sammanfattning av vad som har uppnått inom några av de prioriterade områdena:

Ansvarsfull försäljning och marknadsföring.

Rådgivningen ska styras av kundens långsiktiga behov. Lojalitet med kunden ska i alla lägen komma först. SEB har systematiskt arbetat för kompetenssäkring av rådgivarna. Alla rådgivare i Sverige och Baltikum är idag licensierade eller certifierade.

Ansvarsfullt ägarskap

SEB ska vara en av de ledande inom kapitalförvaltning avseende hållbara investeringar. Två tredjedelar av relevant förvaltat kapital inom kapitalförvaltningen har hittills värderats utifrån hållbarhetskriterier.

Hållbara finansieringslösningar och investeringar

SEB ska intensifiera dialogerna med kunderna kring hållbarhetsfrågor. Policies och guidelines kring mänskliga rättigheter ska förtydligas. Nio av tio av stora och medelstora företag har hittills utvärderats efter branschpolicies och ställningstaganden.

Minskad negativ miljöpåverkan

SEB:s koldioxidutsläpp ska 2015 ha minskat med 45 procent jämfört med 2008 års nivå. I årets rapport redovisas en minskning med 36 procent jämfört med 2008.

Rapporten finns ännu så länge enbart på engelska, men kommer att översättas till svenska inom kort.