Våra intressenter

Vi arbetar tillsammans med alla intressenter i samhället för att säkerställa en ansvarsfull och hållbar verksamhet, samt för att öka vårt positiva bidrag. Vi strävar efter att vara transparenta och att engagera alla intressenter i nära dialoger. Våra intressenters åsikter är viktiga när vi utvecklar vår verksamhet. Genom att lyssna på intressenterna får vi bättre förståelse för vad som är betydelsefullt för dem och för trender i samhället.

Kunder

SEB tillhandahåller finansiella tjänster, hanterar finansiella risker och transaktioner samt hjälper såväl företag som privatpersoner att förverkliga sina ambitioner. Vi vill bygga och bevara långsiktiga relationer med våra kunder.

Vi vill erbjuda kunderna produkter och tjänster, som ser till deras samlade behov och på så sätt skapar värde. Att förstå och möta kundernas behov är en grundläggande framgångsfaktor.

Medarbetare

Bankverksamhet bygger på människor, relationer och förtroende. Just därför värdesätter vi att medarbetare aktivt samarbetar och söker enkla lösningar. Vi lyssnar på kundernas behov och vill alltid uppfylla deras förväntningar.  Vi månar om att medarbetarna har rätt kompetens och är motiverade att prestera fullt ut.

Vi tror att mångfald, kompetens och engagemang är viktiga faktorer för vår framgång och vi arbetar för att våra medarbetare ges rätt möjligheter att utvecklas.

Leverantörer och samarbetspartners

SEB köper varor och tjänster från en rad olika lokala företag och internationella koncerner. Vi ställer krav på våra leverantörer att leva upp till god social och miljömässig standard. Vi arbetar tillsammans i hela värdekedjan för att minimera risker, tillvarata möjligheter och säkerställa hållbar, ekonomisk tillväxt.

Investerare och aktieägare

SEB: s övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för aktieägarna och samtidigt uppfylla förväntningarna hos andra intressenter. Nyckeln till att uppnå detta mål är ett starkt fokus på ekonomiskt resultat, riskhantering och intern kontroll.

Det förutsätter att vi långsiktigt säkrar framtida kompetens, utveckling i kundrelationer, kreditkvalitet, och tilltron till varumärket.

Lokalsamhällen

SEB spelar en aktiv roll i lokala samhällen där vi är verksamma. Vi använder våra resurser för att öka vårt positiva bidrag till samhället. En ansvarsfull bank gör sina tjänster tillgängliga för alla människor, oavsett ekonomisk ställning, etniskt ursprung, funktionshinder eller andra faktorer. Vi delar med oss av vår kompetens, stärker allmänhetens kunskaper i ekonomi, främjar social integration, hälsa, idrott och entreprenörskap.