Vår historia

160 år i företagsamhetens tjänst

Sedan starten för nära 160 år sedan har SEB verkat i företagsamhetens tjänst. Vi drivs av viljan att skapa värde för kunderna genom att bygga vidare på vårt arv av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. Vi har länge tagit en aktiv del i utvecklingen av de samhällen där vi är verksamma.

2016 och framåt – mot service i världsklass

SEB har formulerat en långsiktig vision, som handlar om att leverera service i världsklass, att växa och omvandlas för att möta en framtid präglad av ändrade kundbeteenden och digitalisering. Vi strävar efter att våra kunder ska uppleva att vi delar med oss av vår kunskap, att vi har djup förståelse för deras behov, att vi är proaktiva och gör deras liv enklare.

2010-2015 – Relationsbanken

SEB fokuserade på att växa den nordiska företagsaffären och stärka positionen som ledande universalbank i Sverige och Baltikum. Som en konsekvens av det såldes kontorsrörelserna i Tyskland och Ukraina.

2006-2009 – Stöd för kunder under ny kris

Världen drabbades av en finanskris i slutet av årtiondet. SEB gjorde en nyemission värd 15,1 miljarder kronor för att stärka kapitalbasen och kunna fortsätta ge stöd åt kunderna genom ökad utlåning.

2000 – Internationell expansion

Under år 2000 slutförde SEB förvärvet av BfG Bank i Tyskland och köpte de kvarvarande andelarna i sina tre baltiska banker så att ägandet blev 100 procent i samtliga vid årets slut. Mer än hälften av bankens anställda fanns utanför Sverige.

1990-1999 – Kris, internet och SEB

Den svenska ekonomin blev överhettad under 1980-talet, vilket orsakade en allvarlig kris i början av 1990-talet. S-E-Banken gjorde stora förluster men klarade sig utan statligt stöd. 1996 blev S-E-Banken en av världens första banker att lansera en komplett internetbank för privatpersoner. 1998 började banken verka under namnet SEB.

1910-1920 – Nytt huvudkontor

Efterfrågan på kapital var stor och Skandinaviska Kreditaktiebolaget förvärvade flera andra banker och blev den största affärsbanken i Sverige. 1915 flyttade Stockholms Enskilda Bank sitt huvudkontor till Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

1972 – Samgåendet

Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken gick samman 1972 och bildade Skandinaviska Enskilda Banken (S-E-Banken). En viktig anledning till sammanslagningen var att de båda bankerna tillsammans fick bättre möjligheter att klara sig i internationell konkurrens.

1930-1940 – Skandinaviska Banken

Skandinaviska Kreditaktiebolaget gjorde stora förluster till följd av den internationella recessionen och Kreugerkraschen. Staten bidrog med 215 miljoner kronor i lån till banken och det tog fyra år att betala tillbaka pengarna. 1939 bytte banken namn till Skandinaviska Banken.

1864 – Skandinaviska Kreditaktiebolaget bildas

Den danske finansmannen Carl Fredrik Tietgen bildade med hjälp av André Oscar Wallenberg Skandinaviska Kreditaktiebolaget 1864. Den nya banken var en konkurrent till Stockholms Enskilda Bank.

1856 – Stockholms Enskilda Bank grundas

André Oscar Wallenberg grundade Stockholms Enskilda Bank 1856. Det var Stockholms första privata bank och en av de första affärsbankerna i Sverige.