Javiera Ragnartz

(Adjungerad medlem)

Född 1969; anställd i SEB sedan 2019; Fil. Lic. Finansiell Ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Chef Investment Management 2019.

Bakgrund

Riksbanken, chef för finansiell analys. VD Handelsbanken fonder samt förvaltningschef AMF.

Egna och närståendes aktieinnehav
Inga aktier eller aktierätter.