Väljer in

Att välja in handlar om att integrera en bred hållbarhetsanalys i arbetet och att hållbarhetsfrågor beaktas, analyseras, kvantifieras och främjas genom förvaltarens hela investeringsprocess, alltså innan, under och efter ett varje enskilt investeringsbeslut.

SEB Investment Management har utvecklat en egen analysmodell som med flera externa och interna datakällor ger varje potentiell investering ett hållbarhetsbetyg. Till grund för betyget ligger både risker, negativa konsekvenser, möjligheter, arbete med de globala hållbarhetsmålen, koldioxidavtryck och mycket mer. Det ger oss möjligheten att skapa oss en grundläggande syn på varje bolags hållbarhetsprofil.  Syftet med SEB Investment Managements analysmodell är att för varje enskilt bolag ge ett individuell, relevant, väsentlig och framåtblickande betyg. Hållbarhetsbetyget kommer ge vägledning i vilka framtida hållbarhetsfaktorer som kan ha ett negativt eller succesivt bidra till långsiktiga risker och avkastning.

Vår hållbarhetsanalys innebär att vi bland annat att vi fokuserar på specifika sektorrisker, produkter och tjänsters hållbarhet, konsekvenser och påverkan i förhållande till långsiktigt hållbart värdeskapande.

SEB Investment Management analysmodell är ett dynamiskt verktyg som kontinuerligt kommer att utvecklas över tid för att säkerställa högsta kvalitet och anpassning till både vetenskaplig forskning och förändringar i lagstiftningen.

Läs mer i vår Hållbarhetspolicy   och i Vårt ställningstagande i klimatfrågan  om hur vi arbetar med att välja in företag som bedöms bidra till omställningen för hållbar utveckling.

Som en del av EU-kommissionens plan den ”gröna given” finns flera initiativ inom området hållbar finansiering. Eftersom finansmarknaden spelar en avgörande roll för att stödja omställningen utgörs flera av dessa initiativ av tvingande regler som påverkar fondförvaltare. Enligt förordningen som ibland kallas för ”disclosureförordningen” eller ”SFDR” (från Sustainable Finance Disclosure Regulation), ska vi som kapitalförvaltare redovisa hur våra fonder integrerar hållbarhetsrisker och hållbarhetsaspekter från och med 10 mars 2021.

Förordningen kategoriserar fonder enligt tre artiklar: artikel 6, artikel 8 och artikel 9. Vi på SEB IM har utifrån dessa kategorier gjort en översyn av våra fonder och deras placeringsinriktningar för att se vilken artikel de bäst stämmer överens med. Information om respektive fonds hållbarhetsprofil finns i kurslistan i fondens hållbarhetsinformation.

Artikel 6: Fonder som beaktar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och följer SEB IM:s hållbarhetspolicy men på grund av sin placeringsinriktning, metodik eller placeringsunivers inte har möjlighet att fullt ut främja miljömässiga eller sociala egenskaper.

Artikel 8: Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Dessa fonder investerar i företag som arbetar aktivt med att hantera med risker och möjligheter relaterade till hållbar utveckling ur både ett miljömässigt och socialt perspektiv. Fonderna har en medveten öppenhet för dialog med företag angående förbättringar, samtidigt som företag som har en negativ långsiktig påverkan på hållbar utveckling utesluts.

Artikel 9: Fonder som har hållbar investering som mål. Dessa fonders syfte är att skapa långsiktigt hållbar effekt genom att investera i företag som aktivt bidrar till att mildra klimatförändringar, till exempel genom att investera i företag som tillhandahåller klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen.