Fondbolagets baskriterier styr vilka bolag fonderna inte kan investera i

Det finns vissa typer av vapen som inte är förenliga med internationella konventioner och riktlinjer. Av den anledningen äger inga SEB fonder bolag som tillverkar, utvecklar eller säljer antipersonella landminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen (kontroversiella vapen). Dessutom avstår vi från att investera i företag som utvecklar kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen. Fonderna investerar inte heller i noterade bolag vars omsättning från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent. Utöver det investerar vi inte i bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption och arbetsrätt och där det inte går att utläsa en vilja att komma tillrätta med problemen. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact (unglobalcompact.org) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (oecd.org).

För att säkerställa att våra hållbarhetskriterier ständigt följs sker det, tillsammans med våra rådgivare ISS-Ethix, regelbunden halvårsvis uppföljning av fondinnehaven. Om bolaget inte visar intresse för förändring, eller om förändringsprocessen tar osedvanligt lång tid kommer fondbolaget att, om det bedöms gagna andelsägarna, avyttra innehavet. En plötslig avyttring ska dock inte ske, om det innebär skada för andelsägarna eller fondbolaget.

Följande bolag är uteslutna ur alla våra fonder avseende kontroversiella vapen, kärnvapen, förbränningskol och internationella normer

Kontroversiella vapen

Kärnvapen

Förbränningskol

Normer

Hållbara och etiska fonder

Utöver våra grundläggande etiska och hållbara kriterier som beskrivits ovan tar framför allt våra etiska och hållbara fonder ytterligare hänsyn till hållbarhetskriterier i förvaltningen. Det innebär att de etiska och hållbara fonderna inte investerar i bolag eller bolagsgrupper där mer än 5 procent av omsättningen kommer från branscherna alkohol, vapen, spel eller pornografi. Därutöver investeras inte heller i bolag eller bolagsgrupper vilka producerar eller distribuerar tobak. Målsättningen är att helt utesluta bolag som producerar tobak (d.v.s. en omsättningsgräns på 0%), medan gränsen för distribution av tobak uppgår till högst 5 procent av omsättningen.

Våra hållbara fonder investerar inte i bolag som utvinner kol, gas och olja.

Exkludering SEB:s Strategifonder och Pensionsfonder

Det finns även fonder som utöver att de följer våra grundläggande uteslutande kriterier, fondbolagets baskriterier, även tar ytterligare hänsyn till hållbarhetskriterier för vissa delar av investeringarna. Fondfamiljerna SEB:s Strategifonder och Pensionsfonder tillämpar vid direktinvesteringar i aktier och räntebärande värdepapper fondbolagets högsta nivå av hållbarhet. Vid övriga investeringar i SEB fonder, exempelvis i hedgefonder, är målsättningen att följa minst fondbolagets baskriterier. När investeringar sker i externa fonder ställs krav gällande undertecknande av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar eller motsvarande. 

Påverkan exkludering för olika fondkategorier

Vi strävar efter att så långt det är möjligt tillämpa våra grundläggande uteslutande hållbarhetskriterier, fondbolagets baskriterier, i alla våra olika fondkategorier. I slutet av dokumentet nedan kan du läsa hur olika fondkategorier påverkas, exempelvis indexfonder och fond i fonder.

Hur hållbarhet påverkar våra fonder