Väljer bort

Vårt hållbarhetsarbete är fullt integrerat, vilket ger oss förutsättningar att välja de bästa finansiella investeringarna, men också avstå från att investera i bolag som kränker mänskliga rättigheter, bidrar till allvarliga miljöskador alternativt skapar exponering mot produkter och tjänster som vi anser vara ohållbara, både ur ett investerings som ett samhällsperspektiv.

Nedan följer ett urval av verksamheter vi väljer bort;

  • Företag som producerar fossila bränslen, inklusive okonventionell utvinning av fossila bränslen, som oljesand och djuphavsborrning i särskilt känsliga områden.
  • Företag som verifierat inte lever upp till internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption eller arbetsrätt och där företaget inte kan påvisa tydliga mål och pågående åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
  • Företag som tillverkar, utvecklar eller säljer vapen som strider mot internationella konventioner och företag som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen.
  • Företag med som producerar tobak och pornografi samt företag där mer än fem procent av totalomsättningen kommer från distribution av dessa produkter.
  • Företag där mer än fem procent av omsättningen kommer från vapen, alkohol och kommersiella spel.

SEB Investment Managements Exkluderingkommitté fattar det formella beslutet om vilka bolag som ska exkluderas från investering. Kommittén träffas minst fyra gånger om året och säkerställer att de bolag som återfinns på exkluderingslistan överensstämmer med kriterierna uppsatta för exkludering i SEB Investment Managements Hållbarhetspolicy. Exkluderingskommittén identifierar även så kallade omställningsbolag, vilket är bolag som arbetar aktivt med och satt konkreta mål för hur de ska ställa om sitt arbete för minskad klimatpåverkan.

Läs mer om vad vi väljer bort i vår hållbarhetspolicy

Omställning

Utvecklingen och omställningen i många fossiltunga industrier har gått långsamt på senare år, och här behövs en förändring. Företagens möjlighet att väsentligt minska koldioxidutsläppen och därigenom begränsa klimatförändringarna, har generellt sett uteblivit på grund av bristen av investeringar i förnybara energikällor. Omställningen är både nödvändig och möjlig, men den kräver samtidigt en global mobilisering av ekonomiska resurser. Det kommer behövas både neddragningar och investeringar samt fler gröna lösningar i befintliga fossiltunga sektorer.

Vi som investerare måste vara medvetna om de risker och möjligheter som är förknippade med denna omställning. Många fossiltunga sektorer håller på att ställa om och vidtar strategiska och finansiella åtgärder. 

SEB Investment Management arbetar med att identifiera vilka företag som kan anses investeringsbara baserat på vår fundamentala bedömning av omställning. Varje enskilt bolags vilja att omvandla sin affärsmodell utvärderas från ett strategiskt perspektiv, förutsättningar för att lyckats och sist men inte minst vidtagna åtgärder.