Väljer bort

Sedan SEB undertecknade PRI 2008 har vi successivt höjt vår ambitionsnivå och investerar därför inte i bolag som på ett eller annat sätt har stora utmaningar gällande hållbarhet eller vars verksamhet strider emot internationella riktlinjer och konventioner. 

Det innebär att alla aktivt förvaltade SEB fonder som miniminivå inte investerar i bolag som bedriver följande verksamheter och utgör därmed fondbolagets baskriterier (se pyramid #1);

  • Tillverkning, utveckling eller försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen).
  • Utveckling eller produktion av kärnvapen.
  • Utvinning av förbränningskol, (där omsättningen från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent av bolagets totalomsättning).
  • Bolag som verifierat bryter emot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption och arbetsrätt och där det inte går att utläsa en vilja att komma tillrätta med problemen.

 I SEB:s hållbara och etiska fonder väljer vi även bort (se pyramid #2);

  • Bolag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från vissa branscher (alkohol, vapen, spel eller pornografi). Därutöver investeras inte heller i bolag eller bolagsgrupper vilka producerar eller distribuerar tobak. Målsättningen är att helt utesluta bolag som producerar tobak (d.v.s. en omsättningsgräns på 0%), medan gränsen för distribution av tobak uppgår till högst 5 procent av omsättningen.

 I våra hållbara fonder utesluter vi även (se pyramid #3);

  • Bolag som utvinner kol, gas och olja. 

Nedan återfinns en schematisk bild över de hållbarhetskriterier som tillämpas i förvaltningen när vi väljer bort bolag. Ju högre upp en fond befinner sig i pyramiden, desto mer hållbar är den ur ett väljer bort-perspektiv.