Kommentar till rapport om fondinnehav med kopplingar till palmoljeföretag

I en ny rapport från Fair Finance Guide granskas asiatiska bankers finansiering av palmoljeföretag, med anledning av dessa bolags påverkan på regnskogen i Indonesien. Hans Ek, ägar- och hållbarhetsansvarig inom SEB:s fondbolag SEB Investment Management, kommenterar:

Vi följer FN:s rekommendationer och enligt dessa är investeringar som lyfts i denna rapport alltför långt ifrån oss för att vi ska kunna påverka, varför vi inte ser den koppling som rapporten pekar på.

SEB:s fondbolag har heller inga innehav i de berörda bankerna i sina aktivt förvaltade fonder, utan endast i indexfonder, som enligt respektive fondbestämmelser måste spegla sitt specifika index. När det gäller indexfonder används fondens förbestämda exkluderingskriterier vid kontroll av investeringar, enligt fondens fondbestämmelser. Analys av investeringar ur ett bredare perspektiv genomförs vid aktiva investeringar. Vid analys av banker inför aktiva investeringsbeslut beaktas affärsmodell och hållbarhetsarbete på samma sätt som till exempel lönsamhet och kreditrisker.

Palmolja är för övrigt ett av de initiativ inom hållbarhetsområdet som SEB:s fondbolag fokuserat på, i synnerhet under det senaste året, när det gäller investeringar i våra aktivt förvaltade fonder.