Kommentar till rapport om fondinnehav i Lundin Petroleum

I en ny rapport från Swedwatch och Fair Finance Guide granskas bankers och pensionsfonders investeringar i Lundin Petroleum, med anledning av att bolaget påstås ha kopplingar till kränkningar av mänskliga rättigheter i södra Sudan. SEB:s fondbolag har under de senaste fem åren bedrivit ett aktivt och framåtriktat påverkansarbete gällande Lundin Petroleum. Fokus har legat på hållbarhetskompetens i styrelse och bolagsledning samt öppenhet och transparens när det gäller bolagets tidigare verksamhet i södra Sudan.

Bakgrund

Lundin Petroleum och företrädare för bolaget anklagas i rapporten för att ha brutit mot mänskliga rättigheter i samband med oljeprospektering i södra Sudan under åren 1998 till 2003. Under perioden pågick ett inbördeskrig där brott begicks mot lokalbefolkningen. Lundin Petroleum uppförde vägar, en bro samt renoverade en flygplats, och anklagas för att härigenom ha underlättat bland annat trupptransporter och bombningar i området. Bolaget anlitade även säkerhetsbolag där anklagelserna gäller att barn använts som soldater eller vaktpersonal.

Hur ser era investeringar i bolaget ut?

SEB har inga innehav i Lundin Petroleum i sina aktivt förvaltade fonder, säger Hans Ek ägar- och hållbarhetsansvarig inom SEB:s fondbolag SEB Investment Management. Några av SEB:s indexfonder är investerade i bolaget. Indexfonder måste enligt lag spegla sitt jämförelseindex. Det är i dag därför inte möjligt att exkludera Lundin Petroleum då det fortfarande pågår en utredning av svenska åklagare om verksamheten i södra Sudan, och bolaget i dagsläget inte funnits skyldigt till anklagelserna.

Hur arbetar ni med frågan?

Vi har arbetat proaktivt med Lundin Petroleum för att händelserna i Sudan ska kunna utredas grundligt av åklagare. Vi har speciellt påtalat vikten av transparens och öppenhet från bolagets sida. Vi har även beskrivit vad vi ställer för krav på bolagets eget hållbarhetsarbete, då hållbarhet i olika dimensioner är en naturlig del av styrelsens och ledningens arbete och en förutsättning för att något liknande inte ska hända igen.

Sedan hösten 2016 är SEB:s fondbolag representerat i Lundin Petroleums valberedning och har härigenom möjlighet att påverka sammansättningen av styrelsen med fokus på kompetens inom hållbarhet ur ett brett perspektiv. Valbredningen kommer att föreslå Jakob Thomasen som ny ledamot i styrelsen. Jakob har en bakgrund i Maerskkoncernen och gedigen erfarenhet av säkerhets- och hållbarhetsfrågor kopplade till oljeindustrin. Det blir ett bra tillskott till styrelsen och är ett konkret exempel på vårt påverkansarbete.

Lundin Petroleum har under de senaste fem åren stärkt bolagsledningen när det gäller hållbarhetskompetens samt börjat agera aktivt i globala nätverk kopplade till oljeindustrin och hållbarhetsområdet. Sammantaget visar det på hur bolaget förändrat sitt sätt att arbeta efter aktivt påverkansarbete från SEB och andra investerare.

Vi har valt att blicka framåt samtidigt som historiken utreds. Händelserna i Sudan utspelade sig för mer än 15 år sedan och Lundin Petroleum är ett annat bolag i dag. Vi sade 2012 att vi skulle vänta på den svenska åklagarens utredning om huruvida brott har begåtts eller inte. Vi har inte ändrat ståndpunkt, men har förståelse för att tidsaspekten kan vara frustrerande. I det fall åtal riktas mot företagsledningen gällande brott begångna i södra Sudan kommer vi ta upp frågan om eventuella skadestånd direkt med bolaget och dess styrelse.