Kommentar till rapport om fondinnehav i Borneo

Svenska banker anklagas i en ny rapport från Swedwatch och Fair Finance Guide (FFG)för att investera i företag som länkas till kränkningar av ursprungsfolk på Borneo. Rapporten tar upp fyra bolag; IOI Corp., BHP Billiton, Deutsche Bank och det svenska företaget AAK (Århus Karlshamn). SEB:s fondbolag har mindre innehav i de tre förstnämnda, framför allt via indexfonder. När det gäller AAK har bankens fonder större innehav både i aktivt förvaltade fonder och i indexfonder.

– Det som sker med Borneos regnskogar är tragiskt och innebär en svår situation för ursprungsbefolkningen. Att skydda och respektera mänskliga rättigheter borde vara centralt för de stater och bolag, som har en direkt påverkan på detta. Som en minoritetsägare tar vi ansvar för att påverka och agera för att förändra, säger Hans Ek, ägar- och hållbarhetsansvarig inom SEB:s fondbolag SEB Investment Management.

Vad gör ni för att påverka situationen?

Vi tar vårt ansvar för att påverka situationen genom en aktiv dialog med företagen. Vi gör detta på egen hand när vi har aktiva positioner och har därför haft en dialog med AAK under flera år och både sett framsteg i deras arbete och att bolaget tar denna och andra frågor rörande miljö och mänskliga rättigheter på allvar. AAK:s medvetenhet om risker kopplade till produktion av palmolja har ökat markant under de senaste åren och bolaget arbetar fokuserat med att säkerställa att deras handel främst sker med certifierad palmolja.

Som fondbolag följer vi såväl FN:s vägledande principer som andra internationella normer. För att som minoritetsägare nå större framgång i påverkansarbetet, som en effekt av våra indexfonders investeringar, samarbetar vi med andra investerare samt globala ledande aktörer inom hållbarhetsdialoger. Kombinationen av egna dialoger samt samarbetet med andra investerare och globala aktörer inom hållbarhetsdialoger, förstärker vår position i dialogerna med bolagen.

Planerar ni att sälja innehaven i dessa bolag?

– Nej. För tillfället planerar vi inte att sälja innehaven i dessa fyra bolag. Vi för en aktiv dialog med bolagen och de synpunkter som framförs i rapporten kommer att inkluderas och understrykas i dessa pågående dialoger.

Pågår det några initiativ kring detta?

– Vi är sedan flera år engagerade i ett initiativ om palmolja tillsammans med internationella investerare under UNPRI:s (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) ledarskap. Fokus har legat på miljöfrågor, korruption och ett bredare perspektiv gällande mänskliga rättigheter, som bland annat omfattar barnarbete, arbetsrätt och ursprungsfolks rättigheter. Rapporten från FFG och SwedWatch kommer att ha en direkt inverkan på detta arbete, då vi kommer att öka fokus på frågor gällande mänskliga rättigheter, i synnerhet ursprungsbefolkningars rättigheter. Denna förändring kommer inte bara att ha effekt på de bolag som nämns i rapporten, utan också på ett 15-tal andra bolag under UNPRI-initiativet. Under 2016 deltog även en av våra ESG-specialister på ett platsbesök med UNPRI, i syfte att skapa sig en egen uppfattning och förstå situationen bättre. Resan har gett viktiga insikter till vårt arbete och kommer att bidra till den klimatstrategi som ska fastställas under 2017, liksom till våra samarbetsinitiativ.