Vårt hållbarhetsarbete

SEB Investment Management har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete och vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vårt arbete.

Genom att integrera hållbarhet i alla våra investeringsbeslut kan vi skapa värde för våra kunder. Som kapitalförvaltare har vi också ett ansvar att bidra till hållbar utveckling genom att investera i företag och andra tillgångar som kan bidra till omställning till en mer hållbar ekonomi. Vi är övertygade om att företag som strukturerat arbetar med hållbarhet långsiktigt kommer bli mer framgångsrika och därmed ha möjligheten att generera en högre avkastning på investeringar över tid för våra andelsägare.

Vi arbetar efter strategierna; välja in, välja bort och påverka, och det är inom ramen för dessa vi förverkligar vårt hållbarhetsarbete. Inom respektive strategi klargörs vilka kriterier vi arbetar efter och hur vårt analysarbete går till. Vi tillämpar samma hållbarhetsstrategi för samtliga fonder vi förvaltar, så långt som fondernas investeringsstrategi tillåter. Detta innebär att vi framöver inte kommer göra skillnad mellan ”hållbara” och andra fonder i vårt fondutbud och därför kommer flera av våra fondnamn att ändras under 2021.

Vi vill bidra till att påskynda minskningen av den globala ekonomins utsläpp av växthusgaser samtidigt som vi upprätthåller vårt åtagande som förvaltare, att långsiktigt leverera god, riskjusterad avkastning. För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över preindustriell temperatur, måste samhällen och företag minska sina koldioxidutsläpp och nå nettonollutsläpp år 2050. Vårt mål är att SEB Investment Managements samlade förvaltade kapital år 2040 ska vara placerat koldioxidneutralt, vilket är en del av den klimatstrategi vi lanserade i början av året. Strategin innebär också att investeringar i företag som bidrar till lösningar på hållbarhetsutmaningar eller möjliggör omställning ska öka. Detta arbete kommer vara centralt för att genomföra strategin för vårt hållbarhetsarbete som framgår i vår hållbarhetspolicy. Hållbarhetspolicyn innebär bland annat att vi inför enhetliga exkluderingskriterier för alla SEB:s fonder samt att samtliga fonder exkluderar fossila bränslen. Läs mer i vår Hållbarhetspolicy samt Vårt ställningstagande i Klimatfrågan.

För att skapa oss en grundläggande syn på alla potentiella investeringars risker, negativa konsekvenser och möjligheter när det gäller hållbarhet använder vi en egen analysmodell. Syftet med modellen är att genom en systematisk process tillhandahålla en relevant, väsentlig och framåtblickande individuell hållbarhetsbedömning av alla bolag som vi investerar i. Läs mer om hur vi integrerar hållbarhet under ”väljer in”.

Vi har strikta exkluderande kriterier för alla våra fonder som bland annat innebär att alla våra fonder exkluderar företag som producerar fossila bränslen. Läs mer om våra kriterier under ”väljer bort”.

Vi driver hundratals påverkansdialoger årligen med de företag vi investerar i och utövar vårt aktiva ägarskap. Det innebär även att vi röstar på årsstämmor och deltar i valberedningar. Läs mer om vårt aktiva ägarskap under “påverkar”.

Väljer in -Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att identifiera och söka exponering mot viktiga hållbarhetsteman och fokus ligger på att exempelvis investera i bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan.
Läs mer om vad vi väljer in

Påverkar - Genom att vara aktiva ägare och påverka bolagen i deras hållbarhetsarbete och få till stånd förändring försöker vi tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse.
Läs mer om hur vi påverkar

Väljer bort - Inom förvaltningen utesluter vi investeringar i bolag som är verksamma i vissa branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha negativa konsekvenser och/eller stora utmaningar gällande hållbarhet.
Läs mer om vad vi väljer bort


Diskretionär portföljförvaltning

SEB Investment Management bedriver diskretionär portföljförvaltning. Bolaget har endast kunder som bedöms vara professionella och hållbarhetskriterierna är satta i varje enskilt kontrakt.

Investeringsrådgivning

SEB Investment Management har tillstånd att lämna investeringsråd avseende finansiella instrument samt andra tillgångar som fondbolaget förvaltar. Vidare lämnar SEB Investment Management råd gällande investeringar i fastigheter. Fondbolaget erbjuder endast rådgivningstjänster till instutionella investerare, som bedöms vara professionella, och hållbarhetskriterierna är satta i varje enskilt kontrakt.

Rörlig ersättning

SEB Investment Management har antagit en ersättningspolicy som bland annat reglerar rörliga ersättningar inom bolaget. För att inte skapa ett olämpligt beteende och bidra till ett överdrivet risktagande utgör hållbarhetsrisker en av de risker som beaktas vid eventuell utbetalning av rörliga ersättningar.