Vårt hållbarhetsarbete

SEB Investment Management har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete och vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vårt arbete.

Genom att integrera hållbarhet i alla våra investeringsbeslut kan vi skapa värde för våra kunder. Som kapitalförvaltare har vi också ett ansvar att bidra till hållbar utveckling genom att investera i företag och andra tillgångar som kan bidra till omställning till en mer hållbar ekonomi. Vi är övertygade om att företag som strukturerat arbetar med hållbarhet långsiktigt kommer bli mer framgångsrika och därmed ha möjligheten att generera en högre avkastning på investeringar över tid för våra andelsägare.

Under första kvartalet 2021 implementerar vi vår uppdaterade hållbarhetspolicy. Policyn innebär att vi inför samma processer och höga ambitionsnivå för integrering, exkludering och aktivt ägarskap i alla våra fonder, därmed kommer det inte längre finnas behov av att göra skillnad mellan ”hållbara” och andra fonder. Under 2021 kommer därför flera av våra fondnamn att ändras. Detta innebär också att vi höjer ambitionsnivån när det gäller hållbarhet i hela vårt fondsortiment och implementerar en ny klimatstrategi som bland annat innebär att SEB Investment Managements samlade kapital år 2040 ska vara placerat koldioxidneutralt, samt att investeringarna i företag som bidrar till lösningar eller möjliggör omställning ska öka. Läs mer i vårt Climate statement.

För att skapa oss en grundläggande syn på alla potentiella investeringars risker och möjligheter när det gäller hållbarhet använder vi en egen analysmodell. Syftet med modellen är att genom en systematisk process tillhandahålla en relevant, väsentlig och framåtblickande individuell hållbarhetsbedömning av alla bolag som vi investerar i. Läs mer om hur vi integrerar hållbarhet under ”väljer in”.

Vi inför även strikta exkluderande kriterier och alla våra fonder kommer framöver bland annat exkludera företag som producerar fossila bränslen. Läs mer om våra kriterier under ”väljer bort”.

Vi driver hundratals påverkansdialoger årligen med de företag vi investerar i och kommer fortsatt att utöva vårt aktiva ägarskap. Det innebär även att vi röstar på årsstämmor och deltar i valberedningar. Läs mer om vårt aktiva ägarskap under “påverkar”.

Väljer in -Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att identifiera och söka exponering mot viktiga hållbarhetsteman och fokus ligger på att exempelvis investera i bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan.
Läs mer om vad vi väljer in

Påverkar - Genom att vara aktiva ägare och påverka bolagen i deras hållbarhetsarbete och få till stånd förändring försöker vi tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse.
Läs mer om hur vi påverkar

Väljer bort - Inom förvaltningen utesluter vi investeringar i bolag som är verksamma i vissa branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha stora utmaningar gällande hållbarhet.
Läs mer om vad vi väljer bort