Vårt hållbarhetsarbete

SEB har höga ambitioner när det gäller hållbarhet och vi har under de senaste åren ytterligare förstärkt vårt hållbarhetsarbete. Att aktivt arbeta med hållbara och ansvarsfulla investeringar är därmed centralt för fondbolagets dagliga verksamhet. 

Vår hållbarhetsambition bygger på att vi är övertygade om att företag som strukturerat arbetar med hållbarhetsfrågor långsiktigt kommer bli mer framgångsrika företag och därmed ha möjligheten att bli mer lönsamma investeringar för våra andelsägare.

SEB undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2008 och dessa principer är vägledande i fondbolagets hållbarhetsarbete.

Vi har sedan vi undertecknade PRI valt att gå betydligt längre än att enbart utesluta kontroversiella och kärnvapen ur våra fonder. Under 2016 tog vi beslutet att inte investera i bolag som utvinner kol. Den 12 juni 2017 tog vi ytterligare ett steg genom att avstå ifrån att investera i bolag som bryter emot internationella normer (se avsnittet ”väljer bort” nedan). Dessa fyra uteslutande hållbarhetskriterier kallar vi för ”baskriterier” gällande SEB:s egna fonder.

Vårt arbete med hållbara investeringar sker även på en rad andra olika sätt – allt från att vi aktivt försöker påverka bolag i rätt riktning när det gäller hållbarhet till att vi väljer in bolag utefter olika hållbarhetsteman. 

 

Väljer in -Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att identifiera och söka exponering mot viktiga hållbarhetsteman och fokus ligger på att exempelvis investera i bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan.
Läs mer om vad vi väljer in

Påverkar - Genom att vara aktiva ägare och påverka bolagen i deras hållbarhetsarbete och få till stånd förändring försöker vi tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse.
Läs mer om hur vi påverkar

Väljer bort - Inom förvaltningen utesluter vi investeringar i bolag som är verksamma i vissa branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha stora utmaningar gällande hållbarhet.
Läs mer om vad vi väljer bort