Vårt arbete som ägare

Tillsammans med SEB:s andra fondbolag, SEB Asset Management S.A. i Luxemburg och SEB Fondbolag Finland Ab i Finland, är SEB IM AB en av Sveriges största kapitalförvaltare på Stockholmsbörsen. Det innebär att vi har en betydande ägarandel i många svenska börsnoterade företag, och i dessa bolag arbetar vi aktivt med ägarstyrning med syftet att ge en ökad avkastning till andelsägarna. Vi verkar även för en ökad transparens och med att bygga ett starkt förtroende för aktiemarknaden. 

Ägarstyrningen sker bland annat genom att vi deltar i valberedningar i de företag där vi är stora ägare. Vi utvärderar styrelser och föreslår aktivt förändringar av styrelse, styrelseledamöter och revisorer. Resultatet av valberedningens arbete presenteras och motiveras på bolagsstämman.

Vi är aktiva i bolag där vi har ett betydande ägande

Vi deltar på bolagsstämmor och utövar där fondbolagets rösträtt. Vår ambition är att aktivt delta på de företags bolagsstämmor där vi har ett betydande ägande eller där innehaven är betydande för fondernas avkastning.

De frågor som tas upp på bolagsstämman är ett resultat av det arbete och den dialog som förts med större aktieägare. Vår inriktning är att arbeta fram förslag som vi kan stödja på bolagsstämman. Röstning sker alltid till förmån för fonden och fondandelsägarna.

Kompensation och andra nyckelfrågor

Andra viktiga ägarfrågor är de kring kompensation till styrelser och företagsledningar, incitamentsprogram, etik och hållbarhet samt kapitalstruktur och utdelningspolitik. Vi verkar för att den svenska koden för bolagsstyrning ska ha en så bred förankring som möjligt. Fondbolaget har en kontinuerlig kontakt och dialog med de företag där vi har ett större ägarintresse. Vi samverkar även med andra ägare i ägarstyrningsfrågor. Det sker bland annat i samband med nomineringsarbeten, frågor som rör god sed på aktiemarknaden eller i hållbarhetsrelaterade frågor.

Ägarstyrning och hållbarhet

Arbetet med ägarfrågor koordineras inom enheten för ägarstyrning och hållbarhet. Representanter från både ledning och styrelse är aktiva i det operativa ägarstyrningsarbetet. Bland annat är några oberoende styrelseledamöter i fondbolaget representanter i valberedningar.

Fondbolaget har upprättat en ägarpolicy som verkar som ett ramverk för hur ägarfrågor hanteras och som beskriver de krav vi ställer på ett företag som vi investerar i. Ägarpolicyn omfattar i första hand svenska aktiemarknadsbolag men kan även komma att tillämpas på de övriga nordiska aktiemarknaderna.