Hedge Fixed Income-teamet

Fixed Income Hedge förvaltar fonden SEB Alternative Fixed Income. Teamet kombinerar lång erfarenhet inom ränte- och valutamarknaderna med ett väl utvecklat kvantitativt modellstöd. Fonden investerar i flera olika tillgångsslag med fokus på räntebärande värdepapper, krediter, valutor och aktieindex. Teamet söker efter möjligheter inom varje marknad, liksom avvikelser i prissättning mellan olika marknader och marknadssegment.

Investeringsprocessen är opportunistisk och fokuserar på positioner som visar en bra avkastning i förhållande till risk vid varje given tidpunkt. Analysen bygger på en kombination av fundamental analys och kvantitativa/statistiska modeller.