Vår organisation

SEB IM AB anlitar SEB för utförandet av delar av verksamheten såsom fondbolagets andelsägarregister, regelefterlevnad, personaladministration, klagomålshantering, IT-tjänster, med mera. Delar av fondadministrationen, som till exempel fondernas kurssättning, utförs av Bank of New York Mellon.

Fondbolaget har även uppdragsavtal med SEB för distribution och marknadsföring av fonder. Förvaltningen av vissa av fonderna är utlagd till externa samarbetspartner.

SEB IM AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer därmed "Svensk kod för fondbolag".

Styrelsens ledamöter

 • Johan Wigh, ordförande Extern ledamot, Partner och Advokat, Advokatfirman Törngren Magnell Stockholm
 • Jenny Askfelt Ruud, Extern ledamot, Konsult inom Hållbarhet och kapitalförvaltning, rådgivare Ratos AB
 • Karin Thorburn, Extern ledamot, Professor Finansiell Ekonomi, Norges Handelshögskola Bergen
 • Magnus Wallberg, SEB, CFO, Life and Pension

Ledande befattningshavare

 • Peter Branner, VD
 • Hans Ek, ställföreträdande VD
 • Helen Haglund, ansvarig för Riskkontroll
 • Tobias Hjelm, chef Fondprodukter
 • Sara Lindmark, personalchef
 • Johan Hemmar, ansvarig för Regelefterlevnad (Compliance), SEB

Kontaktperson för Market Soundings är Per Trygg, Head of Swedish & Nordic Equities.

Revisionsbolaget är PricewaterhouseCoopers AB och utsedda revisorer är Peter Nyllinge och Jessica Sundström.

SEB IM AB:s filial i Luxemburg

 • Matthias Ewald, Filialchef SEB IM AB:s filial i Luxemburg