Risk

Fondbolaget förvaltar fonder och institutionella uppdrag med en mängd olika förvaltningsstilar. Även målsättningen för de olika uppdragen varierar. Varje dag bedömer och hanterar våra förvaltningsteam olika former av risker där de vanligaste är marknads-, likviditets-, kredit- och operativa risker.

Vi vill att vår verksamhet ska präglas av ett sunt risktänkande och därför arbetar alla funktioner i Fondbolaget aktivt med olika frågor kopplade till risk. Fondbolagets styrelse ansvarar för att de olika riskerna hanteras enligt gällande lagar och förordningar samt enligt bolagets instruktioner för riskhantering. Till sin hjälp har de en riskhanteringsfunktion.

Riskhanteringsfunktionen arbetar dagligen med att identifiera, mäta, analysera och rapportera alla de risker som förekommer i verksamheten. För att skapa ett oberoende till förvaltningsorganisationen rapporterar riskhanteringsfunktionen direkt till Fondbolagets styrelse.

Därutöver utvärderas även styrning, riskhantering och olika kontrollprocesser som finns inom de olika funktionerna löpande av funktionen för internrevision. Även internrevision rapporterar direkt till Fondbolagets styrelse.