Intressekonflikter

Fondbolagets oberoende i förhållande till SEB-koncernen uppnås genom att hälften av ledamöterna i Fondbolagets styrelse inte är anställda av SEB och således oberoende styrelseledamöter. Den verkställande direktören, samtliga förvaltare och övriga ledamöter är heltidsanställda av Fondbolaget. 

Fondbolaget arbetar med hjälp av speciellt upprättade instruktioner för att identifiera, undvika och hantera intressekonflikter. Exempel på intressekonflikter som kan uppstå och hur de hanteras är:

  • Ägarfrågor i Fondbolaget hanteras av styrelsen och Head of Staff. Fondbolaget har antagit en ägarpolicy och har upprättat en instruktion för hur utövning av rösträtter får ske.
  • Rörliga ersättningar är inte kopplade till antalet affärer utan företrädesvis till uppnådda förvaltningsresultat. Fondbolaget har även antagit en ersättningspolicy.
  • Fondbolaget har regler för anställdas handel med egna och närståendes värdepapper. Dessa kräver bland annat ett förhandsgodkännande vid handel i vissa instrument, rapportering av utförda affärer samt förbud mot korttidshandel.
  • Avtal med bolag inom SEB-koncernen ingås enligt marknadsmässiga villkor och utvärderas löpande. I det fall avtalet är av väsentlig betydelse ska avtalet godkännas av styrelsen innan det ingås.
  • Alla motparter utvärderas av en motpartskommitté och orderläggning utförs i enlighet med Fondbolagets instruktioner för orderläggning.
  • Förvaltningsteamen är avskilt placerade. Fondbolaget har antagit en instruktion för att hantera eventuella situationer avseende insiderinformation.
  • Både när det gäller placering, information och IT är fondbolagets verksamhet separerad från SEB och dess dotterbolag. Verksamheten har även ett eget kontrollsystem och separata instruktioner finns för rapportering samt roller och ansvar.