Incitament

SEB Investment Management AB:s (”Fondbolaget”) verksamhet kan delas in i tre områden:

  1. Förvaltning av egna värdepappersfonder och specialfonder.
  2. Förvaltning av fonder på uppdrag av andra fondbolag.
  3. Diskretionär portföljförvaltning på uppdrag av såväl institutioner som andra fondbolag.

För varje förvaltningsuppdrag utgår ersättningar. Reglerna för hur ett fondbolags avgifter, kommissioner eller naturaförmåner (incitament) får tas ut regleras av Finansinspektionens regler. Dessa regler bygger på EU-direktiv. Regelverket säger att fondbolag i sin förvaltningsverksamhet endast får betala eller ta emot en avgift eller kommission, eller ge eller ta emot en naturaförmån, under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till - eller av - en tredje part måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten/tjänsten. Den får inte heller hindra att fondbolaget agerar i andelsägarnas/kundens intresse.

Nedan hittar du information om vilka former av incitament som förekommer i Fondbolagets verksamhet. Vid begäran kan närmare information lämnas kostnadsfritt till en andelsägare eller till en kund som har ett diskretionärt förvaltat uppdrag. I ett sådant fall kontaktar du Fondbolagets klagomålsansvarig Martin Carell på telefon 08-676 91 13 alternativt via e-post martin.carell@seb.se.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget får ersättning från fonderna för de kostnader som Fondbolaget har för att bedriva fondverksamheten. Denna ersättning omfattar kostnader som är relaterade till förvaltning, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden relaterade till förvaring och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode, men ersättningen kan också vara rörlig. Avgiften finns angiven i respektive fonds fondbestämmelser.

Förutom ovanstående exempel på ersättning betalar fonderna även eventuell skatt, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande transaktionsrelaterade avgifter till tredje part.

Ersättning vid investering i andra fondbolags fonder

När Fondbolagets fonder handlar i andra fondbolags fonder kan Fondbolagets fonder få en rabatt på den andra fondens förvaltningsavgift, en så kallad kick back. En sådan rabatt beräknas som en procentandel av det andra fondbolagets fonds förvaltningsavgift och tillfaller fonden i sin helhet.

Om fonder förvaltade av Fondbolaget handlar i fonder förvaltade av fondbolag inom SEB-koncernen får fonden rabatt på hela förvaltningsavgiften. I de fall fondbolaget inom SEB-koncernen har valt att lägga ut hela eller del av administrationen till tredje part rabatteras inte alltid den avgift som tas ut av tredje part.

Även inom diskretionära förvaltningsuppdrag kan placeringar ske i fonder förvaltade av fondbolag inom SEB-koncernen och rabatter på förvaltningsavgiften i det fondbolagets fonder kan förekomma. Rabatten bestäms som en procentandel av respektive fonds förvaltningsavgift. En sådan rabatt återinvesteras i nya fondandelar inom ramen för förvaltningsuppdraget.

Ersättning till distributörer

Fondbolaget har ingått avtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB Trygg Liv samt Pensionsmyndigheten om förmedling av Fondbolagets fonder. Som distributör får dessa en ersättning som utgår från det förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär på det kapital som distributören förmedlat eller i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet. Till Pensionsmyndigheten utgår ersättning enligt avtal. Distributörerna erbjuds även kostnadsfri utbildning eller annan support vid försäljning.

Ersättningen till distributörerna medför ingen ytterligare kostnad för andelsägaren. Andelsägaren betalar endast en förvaltningsavgift till Fondbolaget enligt den procentsats som framgår av respektive fonds fondbestämmelser.

Ersättning till tredje part

I de fall Fondbolaget lagt ut viss verksamhet, som till exempel förvaltning av vissa fonder, betalar Fondbolaget ersättning för utförda tjänster. 

Ersättning från tredje part

Fondbolaget får inte ta emot ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas räkning som inte ligger inom ramen för handelsmotpartens (mäklarens) ordinarie tjänsteutbud (så kallad ”soft commission”).

Fondbolaget strävar alltid efter att uppnå bästa möjliga resultat vid alla portföljtransaktioner. Traditionell aktiehandel sker genom att portföljförvaltaren lägger en order hos en aktiemäklare. Denne ansvarar för att få affären utförd till bästa möjliga pris utifrån de instruktioner som förvaltaren lämnat, det vill säga att hitta en köpare eller säljare av aktierna. Vid denna handel med värdepapper belastas fonden av en transaktionskostnad, ett så kallat courtage.

Förutom mäklartjänsten bistår i vissa fall mäklaren, men också andra aktörer på marknaden, även med tjänster i form av investeringsanalys. Sedan 1 februari 2015 finansieras denna investeringsanalys från en specifik budget som allokeras i fonden och räknas av på daglig basis. Att enligt traditionell modell finansiera investeringsanalysen som en icke särredovisad del i courtaget förekommer alltså inte längre förutom i undantagsfall då det bedöms vara till förmån för andelsägarna.

Vid handel på räntemarknaden är det spreaden (skillnaden mellan säljarens och köparens pris) som indirekt bekostar investeringsanalysen. Eftersom investeringsanalys inte prissätts separat kan inget exakt ekonomiskt värde sättas på den.

Fondbolaget har även tillgång till vissa tjänster via mäklares webbsida. Då dessa tjänster inte prissätts separat kan inget exakt ekonomiskt värde sättas på dem.