Bästa möjliga resultat

Förvaltarna inom Fondbolaget lägger order enligt fondbolagets instruktion för orderläggning. Antingen kan en order läggas via en särskild orderförmedlingsenhet inom divisionen Kapitalförvaltning i SEB – vilken förmedlar order till godkända motparter – eller direkt mot slutlig motpart.

Fondbolagets förvaltare och orderförmedlingsenheten använder motpart som utses med hjälp av en motpartskommitté. Motpartskommittén godkänner motparterna enligt en dokumenterad process i vilken faktorer som kvalitet på exekvering (utförande av order), motpartens kreditvärdighet och de operativa riskerna ingår.

Vid order avseende finansiella instrument såsom svenska och utländska obligationer, andra skuldförbindelser, penningmarknadsinstrument samt räntederivat utför förvaltarna i de flesta fallen order direkt mot slutlig motpart. Order avseende fondandelar placeras genom SEB via antingen orderförmedlingsenheten, enheten Globala Fonder eller via Fondkonto.

I de fall SEB agerar motpart läggs order via Markets, som organisatoriskt tillhör divisionen Stora företag och finansiella institutioner. En utvärdering av Markets sker på samma sätt som för övriga motparter. Fondbolaget följer dessutom upp så att andelen order som läggs via Markets är rimlig. Rapportering om hur stor omsättningen har varit med närstående institut (Markets) görs även i Fondbolagets årsberättelse.

En löpande kontroll av utfallet för all orderläggning genomförs, oavsett vald orderläggningsrutin. Förvaltarna följer även upp bland annat transaktionskostnader och avslutskurser. Om en förvaltare vid en sådan utvärdering upptäcker att en motpart misslyckats att utföra en transaktion enligt fördelaktiga villkor undersöks orsakerna. Motpartskommittén underrättas och tillsvidare upphör förvaltaren att använda motparten ifråga.

Minst en gång per år utvärderas även Fondbolagets processer för orderläggning och en kontroll av effektivitet görs även vad gäller processen för att uppnå bästa möjliga resultat.