Mer om Fondbolaget

Fondbolaget SEB Investment Management AB (SEB IM AB eller Fondbolaget) är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), (SEB). Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt säte och huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.

Fondbolaget har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet (enligt lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder) och tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning samt tillstånd för investeringsrådgivning avseende finansiella instrument.

Fondbolaget förvaltar ett stort antal fonder med olika placeringsinriktningar. För varje fond finns bland annat ett faktablad som beskriver basfakta om fonden inklusive fondens avgift, investeringsområde och risknivå. All övrig information, inklusive produktblad och hållbarhetsprofil, finns i kurslistan.

Svensk och internationell fondlagstiftning beskriver bland annat vilken information som ska vara tillgänglig för andelsägare i fondbolagets fonder. På den här sida beskriver vi hur vi arbetar med att nå bästa möjliga resultat (Best Execution) för fonderna, risker, incitament och mycket annat.

Information som uppdateras under året

Här hittar du också fondbolagets årsredovisning, fondernas innehav och annan information om fonderna och fondbolaget.