Koldioxidavtryck

SEB har skrivit under det internationella klimatavtalet, Montreal Carbon Pledge, och som en del i detta åtagande mäter vi och redovisar våra aktiefonders koldioxidpåverkan årligen. Vi samarbetar med den externa analysfirman ISS–Ethix Climate Solutions vars data och analys är grund för bedömning och beräkning av våra aktiefonders koldioxidavtryck. De baserar sin analys på branschgemensamma riktlinjer framtagna av Fondbolagens förening. Analysen som vi får som förvaltare är en viktig återkoppling till oss i vårt arbete med att skapa hållbara fonder.

Vi kommer att mäta koldioxidavtrycket där vi har tillräckligt med informationsunderlag, vilket gäller för de flesta av våra aktiefonder. Kriteriet för att vi ska beräkna koldioxidavtryck för våra fonder är att data för koldioxidutsläpp (eller motsvarande) ska finnas tillgängliga för minst 75 procent av fondens marknadsvärde. För en del bolag och marknader är informationen i dagsläget otillräcklig för koldioxidmätning, men vi utökar antalet analyserade fonder vartefter informationen blir tillgänglig. För de fonder som mäts kommer det att finnas två olika rapporter tillgängliga; dels en sammanfattande rapport som går att finna i den svenska kurslistan, vilka även finns tillgängliga på engelska, dels en utökad analysrapport på engelska som återfinns på denna sida.

Notera även att koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Växelkursförändringar påverkar också mätningen till en mindre del. Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan beroende på bland annat:  

  • Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter.
  • Utsläppsdata från bolag inte är fullständig.
  • Endast vissa tillgångsslag mäts.
  • Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in.
  • Information om fossila reserver inte ingår.
  • Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Till fondbolagens förening (www.fondbolagen.se)

Till kurslistan