Rapportering aktieägarengagemang

Gamla Liv har lagt ut en mycket stor del av den löpande kapitalförvaltningen till SEB.

Den outsourcade förvaltningen sker utifrån riktlinjer som Gamla Liv utfärdar, i sin tur grundade på beslut i Gamla Livs styrelse eller Finansdelegation, eller av Gamla Livs VD.

SEB:s uppdrag innefattar att – utifrån Gamla Livs övergripande ställningstaganden  delta i valberedningar och ägardiskussioner, delta och rösta vid bolagsstämmor och att bedriva påverkansarbete. Inom SEB sker arbetet i dessa frågor inom SEB Investment Management AB. Genom att aggregera Gamla Livs innehav med innehav i särskilt SEB-fonder uppnås ett större samlat ägande och därmed bättre möjligheter att påverka. SEB Investment Management AB rapporterar löpande angående arbetet i dessa frågor till Gamla Liv.

Hur arbetet med aktieägarengagemang inom SEB Investment Management AB bedrivs redovisas i en rapport från november 2020.

Se rapporten Fondbolagets hållbarhetsarbete (pdf)