Gamla Liv står stadigt i en alltmer svårnavigerad omvärld

Återbäringsräntan höjs och Gamla Liv står stadigt i en alltmer svårnavigerad omvärld. Strategin att investera brett ligger fast. ”Att sprida riskerna lönar sig i längden”, säger vd Nils Henriksson

Totalavkastningen för årets första nio månader landade på minus 1,7 procent, en klar förbättring jämfört med det första kvartalets minus 5,2 procent.

– Sett till 2019 års goda resultat är det förstås tråkiga siffror, men avkastningen har fortsatt att stiga och prognosen är försiktigt positiv. Därför beslutade vi att höja återbäringsräntan från den 1 november, säger Nils Henriksson.
Gamla Livs återbäringsränta har under lång tid legat på en hög nivå, tio procent. Vid årsskiftet sänktes den till fem och därefter till noll procent den 1 april. Nu höjs den alltså igen, till tre procent.

– Vår målsättning är givetvis att våra kunders försäkringskapital ska fortsätta att växa med en så god årstakt som möjligt, säger Nils Henriksson.
I spåren av coronapandemins utbrott blev det några turbulenta vårmånader på finansmarknaderna, men återhämtningen kom överraskande snabbt. Stora stimulanspaket i ett flertal länder och centralbankernas agerande fick börserna att vända uppåt igen, betydligt tidigare än förväntat.

– Omvärlden har blivit alltmer svårnavigerad och gängse praxis för kapitalförvaltning är inte längre lika gångbar. Därför finns goda skäl att hålla fast vid vår strategi om en långsiktigt stabil utveckling till en relativt låg risk, även om det under vissa perioder innebär en mer blygsam utveckling relativt andra livbolag, säger Nils Henriksson, som menar att vi ännu inte vet vilka marknadsrörelser vi har framför oss.

– Vi är mitt inne i en andra våg av pandemin, det är fortfarande osäkert vad det stökiga USA-valet kan leda till på sikt och här hemma drar diskussionerna om arbetsrätten ut på tiden, bara för att nämna några oroshärdar.

Bland Gamla Livs portföljs stora spridning av tillgångsslag är det aktier och hedgefonder som gått bäst hittills i år. Men även Private Equity – onoterade aktier – och kreditfonder kan förhoppningsvis leverera positiv avkastning för helåret. Hållbarhet är en prioriterad fråga sedan flera år och det sker en successiv omplacering för att bidra till en minskad växthuseffekt.

– Hållbarhetsaspekten finns med som en naturlig del av utvärderingen i de investeringsbeslut som tas, oavsett tillgångsslag, och så sent som i somras beslutade vi därför om ett flertal justeringar i portföljen, avslutar Nils Henriksson.