Ansvarsfullt och aktivt ägande i Gamla Liv

Gamla Liv arbetar kontinuerligt med frågor som omfattar ansvarsfullt och aktivt ägande, inklusive etik och hållbarhet i våra placeringar. Styrelsen beslutar om principer och i komplexa specifika frågor. Det operativa arbetet sköts huvudsakligen av experterna på detta område inom SEB:s kapitalförvaltning, som i sin tur samarbetar med olika externa experter. Vi följer löpande utvecklingen på detta område i Sverige och internationellt, inklusive hur olika ledande institutioner agerar. Det är viktigt för oss att vi agerar utifrån tydliga principer och med ett långsiktigt perspektiv.

Gamla Liv samarbetar med SEB gällande ägarfrågor, inklusive hållbarhet, men vi har egna etiska kriterier och ett eget regelverk för exkludering av bland annat kontroversiella vapen.

Vi har valt att utgå från de FN-konventioner som Sverige som stat har skrivit på. Därför vill vi inte äga aktier i bolag som är inblandade i tillverkning av klusterbomber och landminor. Detsamma gäller för biologiska och kemiska vapen. Vi kräver respekt för mänskliga rättigheter och tar tydligt avstånd från barnarbete. Utöver detta har vi sedan länge inte några investeringar i tobaksbolag.

Arbetet med etik och hållbarhet är en del av Gamla Livs strategi för ansvarsfullt och aktivt ägande, och styrelsen omprövar ställningstagandena löpande.

Systematisk granskning av företag

Gamla Livs processer för ansvarsfulla investeringar stöds av en systematisk granskning av svenska och utländska företag, för att upptäcka eventuella överträdelser mot internationella konventioner och riktlinjer inom områdena miljöansvar, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen samt korruption. Exempel på internationella konventioner och riktlinjer är FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org), OECD:s riktlinjer för multinationella företag (www.oecd.org) och FN-konventioner.

Gamla Liv investerar i företag som följer dessa internationella konventioner och riktlinjer. Om ett företag bryter mot riktlinjerna initieras en aktiv dialog med företaget för att förmå dem att förändra och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Att enbart sälja aktierna är enklare, men då avstår man från möjligheten till dialog med bolaget. Om företaget efter en rimlig tid ändå inte har åtgärdat bristerna kan Gamla Livs styrelse ta beslut om att utesluta bolaget från våra placeringar.

Kontroversiella vapen

Vissa typer av vapen är inte förenliga med internationella konventioner och riktlinjer. Vi exkluderar därför företag som är involverade i tillverkning eller försäljning av antipersonella landminor, klustervapen, samt kemiska och biologiska vapen. Dessa typer av vapen förbjuds genom FN-konventioner som Sverige har undertecknat.

Följande företag exkluderas för närvarande (uppdaterat 2014-11-01):

 • Aeroteh SA, Rumänien [1]
 • Alliant Techsystems, USA
 • Aryt Industries Ltd, Israel
 • Doosan Co Ltd, Korea
 • General Dynamics Corp, USA
 • Hanwha Corp, Korea
 • L-3 Communications Holdings Inc, USA
 • Lockheed Martin Corp, USA
 • Poongsan Corp, Korea
 • Poongsan Holdings Corp, Korea
 • Singapore Technologies Engineering Ltd, Singapore
 • Textron Inc, USA

Kärnvapen

Angående kärnvapen så har Sverige och 188 andra länder skrivit på den så kallade icke-spridningskonventionen. Enligt denna får endast fem länder, varav bland annat USA, Storbritannien och Frankrike inneha kärnvapen. Gamla Livs ståndpunkt gällande kärnvapen grundar sig på de konventioner som svenska staten har undertecknat. Därför kan vi från tid till annan äga aktier i bolag som levererar materiel som används i kärnvapenprogram i dessa länder. Det handlar om bolag som Boeing, Rolls Royce och Airbus/EADS. Det är värt att notera att bolagen inte på något sätt tillverkar själva kärnladdningarna, utan det handlar om motorer, elektronik mm. Enligt de analyser som vi tagit del av svarar dessa aktiviteter för mycket små andelar av bolagens verksamhet.

Vi har inga investeringar i bolag som bidrar till kärnvapenprogram i Indien, Pakistan, Nordkorea eller Iran.

[1] Exkluderat genom fondreglemente.