Ansvarsfullt och aktivt ägande i Gamla Liv

Gamla Liv arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor, inklusive ansvarsfullt och aktivt ägande. Hållbarhetsarbetet inom Gamla Liv tar avstamp i beslut och principer som bolagets styrelse fastställer. Gamla Livs arbete speglar en övertygelse att det på lång sikt är till fördel för Gamla Livs kunders försäkringskapital i bolaget men även samhället i stort. Enskilda företag, och vissa branscher, står idag inför utmaningar grundade i hållbarhetsfrågor, och förvaltningen av Gamla Livs medel har att vinna på att detta beaktas.

Det operativa arbetet sköts huvudsakligen av experterna på detta område inom SEB:s kapitalförvaltning, SEB Investment Management AB, som i sin tur samarbetar med olika externa experter. Vi följer löpande utvecklingen på detta område i Sverige och internationellt, inklusive hur olika ledande institutioner agerar. Det är viktigt för oss att vi agerar utifrån tydliga principer och med ett långsiktigt perspektiv.

Gamla Liv samarbetar med SEB i hållbarhetsfrågor, men vi har egna etiska kriterier och ett eget regelverk för exkludering av olika tillgångar.

Följande områden har av bolaget identifierats som prioriterade inom hållbarhet:

  • Klimatpåverkan, särskilt växthuseffekt
  • Miljöpåverkan
  • Jämställdhet mellan kön
  • Frågor kring barnarbete
  • Vapentillverkning
  • Tillgång till vatten
  • Fackliga rättigheter
  • Mänskliga rättigheter

Vi har valt att utgå från de FN-konventioner som Sverige som stat har skrivit på. Bolaget utvärderar kontinuerligt de olika riktlinjer och principer som tillämpas i termer av hållbarhet, ett område som kontinuerligt utvecklas. Det bör därmed förväntas att Gamla Livs hållbarhetsarbete förändras i takt med denna utveckling.

Styrelsen omprövar ställningstagandena löpande. Vid varje nytt beslut implementeras detta hos våra leverantörer och efterlevnad av de nya villkoren kontrolleras dagligen.

Systematisk granskning av företag

Gamla Livs processer för ansvarsfulla investeringar stöds av en systematisk granskning av svenska och utländska företag, för att upptäcka eventuella överträdelser mot internationella konventioner och riktlinjer inom områdena miljöansvar, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen samt korruption. Exempel på internationella konventioner och riktlinjer är FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org), OECD:s riktlinjer för multinationella företag (www.oecd.org) och FN-konventioner.
Gamla Liv är även genom SEB anslutet till PRI (Principles for Responsible Investments). Principerna utgör ett övergripande ramverk för ansvarsfulla investeringar och bygger på sex underliggande principer om att integrera hänsyn till frågor kopplade till miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning i analys, investeringsbeslut samt ägarskap.
Gamla Liv investerar i företag som följer ovan angivna internationella konventioner och riktlinjer. Om ett företag bryter mot riktlinjerna initieras en aktiv dialog med företaget för att förmå dem att förändra och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Att enbart sälja aktierna är enklare, men då avstår man från möjligheten till dialog med bolaget. Om företaget efter en rimlig tid ändå inte har åtgärdat bristerna kan Gamla Livs styrelse ta beslut om att utesluta bolaget från våra placeringar.
Nedan redovisas Gamla Livs ställningstaganden inom ett antal hållbarhetsområden, och en förteckning över exkluderade bolag. Förteckningen är föremål för löpande översyn.

Kontroversiella vapen

Vi exkluderar företag som är involverade i tillverkning eller försäljning av antipersonella landminor, klustervapen, samt kemiska och biologiska vapen. Dessa typer av vapen förbjuds genom FN-konventioner som Sverige har undertecknat.

Tobak

Tobak samt även cannabis anses av bolaget ha en negativ inverkan på människors hälsa och därmed samhället i stort. Med anledning av detta investeras inte i bolag som ägnar sig åt produktion av tobak eller cannabis.

Kol

Utvinning och förbränning av termisk kol anses ha en betydande negativ inverkan på miljön genom sitt bidrag till skadliga klimatförändringar. Samtidigt är energiförsörjning en väsentlig del i samhällens infrastruktur och förutsättningarna för energiförsörjning skiljer sig väsentligt över olika regioner på jordklotet. Bolaget har därför beslutat att inte investera i bolag där utvinning av termiskt kol svarar för mer än 20% av omsättningen.

Kärnvapen

Angående kärnvapen så har Sverige och 188 andra länder skrivit på den så kallade icke-spridningskonventionen som trädde i kraft 1970. Enligt denna får endast fem länder, varav bland annat USA, Storbritannien och Frankrike inneha kärnvapen. Gamla Livs ståndpunkt gällande kärnvapen grundar sig på de konventioner som svenska staten har undertecknat. Därför kan vi från tid till annan äga aktier i bolag som levererar materiel som används i kärnvapenprogram i dessa länder. Det handlar om bolag som Boeing, Rolls Royce och Airbus/EADS. Det är värt att notera att bolagen inte på något sätt tillverkar själva kärnladdningarna, utan det handlar om motorer, elektronik mm. Enligt de analyser som vi tagit del av svarar dessa aktiviteter för mycket små andelar av bolagens verksamhet.

Vi exkluderar bolag som bidrar till kärnvapenprogram i Indien, Pakistan, Nordkorea eller Iran.

Normbaserade exkluderingar

Bolag som har begått brott mot internationella konventioner exempelvis mänskliga rättigheter samt barnarbete och där dessa brott kan verifieras exkluderas av bolaget.

Ägarfrågor

Anställda inom SEB Investment Management AB företräder Gamla Liv i ägarfrågor avseende svenska aktier. De deltar i förekommande fall i valberedningar och på bolagsstämmor. Vad avser utländska aktier sker påverkansarbete genom SEBs samarbete med Hermes, en ledande internationell aktör som hjälper institutionella aktieägare runt om i världen i sin aktiva ägarroll. I arbetet sker löpande avstämning med Gamla Liv. I ärenden av principiellt viktig karaktär deltar Gamla Liv i arbetet.

Växthuseffekt

Gamla Livs aktieportfölj kan delas in i aktiv och passiv förvaltning (indexförvaltning). Den absoluta merparten av aktieportföljen är passivt förvaltad. Den passiva delen av portföljen följer särskilda jämförelseindex för att minska bidraget till global uppvärmning. Vad gäller den aktiva delen av portföljen sker en dialog med förvaltarna angående hur hållbarhetsarbetet bedrivs och beaktas i förvaltningen.

Val av förvaltare

Gamla Liv har integrerat hållbarhet i processen för val av kapitalförvaltare, inklusive fondförvaltare.

Proaktiva hållbarhetsinvesteringar

Bolaget har lång erfarenhet från proaktiva hållbarhetsinvesteringar inom en rad olika områden och tillgångsklasser. Som exempel på investeringar Gamla Liv genomfört finns mikrofinansiering, som möjliggör mikrolån det vill säga mindre lån till entreprenörer i tillväxtländer. Mikrolåneinvesteringar är att betrakta som socialt hållbara investeringar och av stor betydelse för att utveckla samhällen i den mindre utvecklade delen av världen. Vidare finns även investeringar inom solenergi, vindkraft och energiförvaringslösningar, en rad av dessa investeringar sker dessutom i geografier där användandet av fossila energikällor är betydande och behovet av externt kapital för investeringar inom förnyelsebar energi påtagligt. Bolaget har även investerat inom skog med en tydlig integrerad hållbarhetsprofil.

Investeringar i fonder

Gamla Livs placeringar avser dels direkta innehav av värdepapper och fastigheter, dels placeringar i olika fonder, inklusive aktiefonder. Innehav i bolag på listan ovan kan till mindre del förekomma i fondplaceringar, där Gamla Liv inte kan påkalla exkluderingar, men bolaget eftersträvar att undvika detta.

Exkludering av bolag

Följande företag exkluderas för närvarande från investeringar inom aktier och obligationer, utifrån de kriterier som anges nedan: (2019-04-05)

ADARO ENERGY TBK PT
AEROTEH SA
AES CORP
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS
ARYT INDUSTRIES LTD
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
BAYER AG-REG
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
BHP GROUP PLC
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
CHINA COAL ENERGY CO-H
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
CIA ENERGETICA DE MINAS GER
CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF
CINTAS CORP
COAL INDIA LTD
CONSOL ENERGY INC
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DMCI HOLDINGS INC
ENBRIDGE INC
EXXARO RESOURCES LTD
GENERAL DYNAMICS CORP
HANWHA CORPORATION
IBERDROLA SA
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P
JBS SA
LARSEN & TOUBRO LTD
LOCKHEED MARTIN CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
NTPC LTD
PEABODY ENERGY CORP
PHILLIPS 66
POONGSAN CORP
POONGSAN HOLDINGS CORP
POSCO
POSCO DAEWOO CORP
PREMIER EXPLOSIVES LTD
RAYTHEON COMPANY
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
S&T DYNAMICS CO LTD
S&T HOLDINGS CO LTD
SEMIRARA MINING AND POWER CO
SERCO GROUP PLC
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
SK INNOVATION CO LTD
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD
TATA POWER CO LTD
TEXTRON INC
T-MOBILE US INC
WALCHANDNAGAR INDUSTRIES
VALE SA
WALMART INC
YANZHOU COAL MINING CO-H
AGRITRADE RESOURCES LTD
ALLIANCE HOLDINGS GP LP
ARCH COAL INC - A
BAYAN RESOURCES GROUP
BHARAT DYNAMICS LTD
BUKIT ASAM TBK PT
BUMI RESOURCES TBK PT
CLOUD PEAK ENERGY INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
ELBIT SYSTEMS LTD
ENERGY TRANSFER LP
FEISHANG ANTHRACITE RESOURCE
FORESIGHT ENERGY LP
GOLDEN EAGLE ENERGY TBK PT
GUJARAT MINERAL DEV CORP LTD
HALLADOR ENERGY CO
HARUM ENERGY TBK PT
INDIKA ENERGY TBK PT
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO
L&L ENERGY INC
LANNA RESOURCES PCL
LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA
MOTOVILIKHINSKIE ZAVODY
NACCO INDUSTRIES-CL A
NEW HOPE CORP LTD
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
SOUTHERN KUZBASS PJSC
SYNGENTA AG
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
WESTMORELAND COAL CO
WHITEHAVEN COAL LTD
XPO LOGISTICS INC
YANCOAL AUSTRALIA LTD
CANOPY GROWTH CORP
AURORA CANNABIS INC
TILRAY INC-CLASS 2 COMMON
CRONOS GROUP INC
APHRIA INC
GREEN THUMB INDUSTRIES INC
CURALEAF HOLDINGS INC
ACREAGE HOLDINGS INC-SUB
HARVEST HEALTH & RECREATION
CRESCO LABS INC-SUBORDINATE
CHARLOTTES WEB HOLDINGS INC
MEDMEN ENTERPRISES INC-CL B
TRULIEVE CANNABIS CORP
HEXO CORP
CANNTRUST HOLDINGS INC
GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDI
ORGANIGRAM HOLDINGS INC
TILT HOLDINGS INC
IANTHUS CAPITAL HOLDINGS INC
MPX INTERNATIONAL CORP
TERRASCEND CORP

Beslutade förändringar i ovanstående förteckning implementeras så snart det är praktiskt möjligt.