Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenska ränteteamet

I Sverige förvaltas huvuddelen av Investment Managements ränteportföljer. Förvaltningen sträcker sig från traditionella penningmarknads-, obligations- och kreditmandat med fokus på Norden liksom globala kreditmandat inom både Investment Grade och High Yield.

Teamet

Teamet är ett av de större ränteförvaltningsteam i Sverige, med lång erfarenhet inom en stor del av räntemarknadens olika tillgångsslag. Vi arbetar med de globala räntemarknaderna med primärt fokus på Sverige och Norden.

Investeringsprocess

Övergripande i investeringsprocessen är en strukturerad fundamental process med fokus på makroanalys och centralbanker. Marknadssynen i kombination med ett omfattande kvantitativt stöd är grundläggande för vår bedömning av de risker och möjligheter som finns inom räntemarknadens olika tillgångsslag.

Inom kreditförvaltningen kombineras vår gällande marknadssyn med en bottom process i valet av företagsobligationer. Värdepappersvalet görs genom en djupgående fundamental kreditanalys och strukturella överväganden med stöd av kvantitativa värderingsmodeller. Stor del av investeringsprocessen fokuserar på portföljkonstruktionen, där vår grundläggande marknads- och kreditsyn kombineras med en relativ värdeanalys för sektorer och bolag i syfte att optimera portföljerna utifrån ett risk- och avkastningsperspektiv.

Hållbarhet

Hållbarhetsaspekter är en naturligt integrerad del i vår investeringsprocess. Vår analyskapacitet ger oss förutsättningar att investera i företag med god återbetalningsförmåga och med ett ansvarsfullt hänsynstagande till miljömässiga och sociala faktorer. Ett antal av fonderna som förvaltas av teamet har också en tydlig ”impact” profil, till exempel SEB Green Bond Fund och våra mikrolånefonder.

Teamet förvaltar närmare 230 Mdr SEK i olika fonder och mandat.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.