Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Traditionell försäkring – Gamla Liv

Gamla Liv – stabilt bolag stängt för nyteckning

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) är ett gammalt och stabilt bolag med mycket god ekonomi. Bolaget är stängt för nyteckning sedan 1997.

Specifikt för försäkringar i Gamla Liv

Andel av vinstmedel/återbäring 

Om avkastningen blir bättre än vad som går åt till att uppfylla de garanterade åtagandena kommer en andel av den extra avkastningen att preliminärt fördelas på försäkringarna i form av så kallad ”andel av vinstmedel”, ibland även kallat återbäring. Andel av vinstmedel kan både öka och minska under den tid försäkringen gäller. Till största delen beroende på hur avkastningen utvecklas.

Återbäringsränta 

Den preliminära fördelningen av extra avkastning tillförs försäkringarna genom en återbäringsränta, minus skatter och avgifter. Storleken på denna återbäringsränta bestäms löpande, grundat på en prognos om hur avkastningen väntas bli framöver samt om bolaget har ett stort eller litet ”över- eller underskott”. Om det är ”över- eller underskott” går att utläsa av den så kallade kollektiva konsolideringsgraden.

Kollektiv konsolidering

Bolagets kollektiva konsolideringsgrad visar relationen mellan bolagets samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värden. När konsolideringsgraden är 100 procent är tillgångarna lika stora som försäkringarnas värde (dvs. värdet av insatta premier, garanterad ränta och värdet på andel av vinstmedel). Om konsolideringsgraden är över 100 är tillgångarna högre än försäkringarnas värde. Är konsolideringsgraden under 100 är tillgångarna lägre.

Bolagets mål för konsolideringsgraden är 100-115 procent. Om konsolideringsgraden förväntas hamna över 115 procent bör återbäringsräntan höjas så att överskottet fördelas ut på försäkringarna. Förväntas konsolideringsgraden närma sig 100 procent bör återbäringsräntan sänkas för att underskott inte ska uppstå.

Om konsolideringsgraden skulle sjunka under 100 procent är målet att se till att den kommer över 100 procent igen. Den får inte ligga under 100 i mer än 36 månader. Lyckas inte det måste värdet på försäkringarna skrivas ned så att balans uppstår igen mellan tillgångarna och försäkringarnas värde. Då minskas värdet på andel av vinstmedel.

Kapitalförvaltning 

Sparandet ska placeras med god riskspridning för att ge en långsiktigt god avkastning. Avkastningen ska täcka de garanterade åtagandena men även ge möjlighet till extra avkastning i form av andel av vinstmedel. Placeringarna fördelas mellan aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Ju högre andel aktier, desto högre risk/chans.

Hållbarhetsrelaterad information