Investeringar

Hållbarhet blir allt viktigare, inte bara för oss på SEB utan också för våra kunder och samhället. För oss handlar det om att fatta bättre investeringsbeslut och skydda våra kunders pengar.

SEB är en av de största institutionella investerarna i Norden med 2 041 miljarder kronor i förvaltade tillgångar för privata och institutionella kunder. Vi investerar allt mer i företag som aktivt hanterar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter av sin verksamhet eftersom vi tror att de kommer att bli mer framgångsrika över tid och skapa värde för våra kunder, för bolagen vi investerar i och för samhället.

Vår filosofi

Vi strävar efter att integrera hållbarhetsaspekter i alla typer av investeringar och i alla tillgångsslag, för att möta kundernas förväntningar och bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Investeringsstrategierna baseras på inkludering av företag som bedriver ett bra hållbarhetsarbete eller har väl definierade planer för omställning, exkludering av branscher och företag som inte uppfyller fondbolagets hållbarhetskriterier, samt kontinuerligt engagemang i de företag som det investerar i. Läs mer om hur vi exkluderar, inkluderar och engagerar oss.

Höjd hållbarhetsnivå

Under 2019 höjde SEB ytterligare hållbarhetsnivån i sina egna fonder. Vid årsskiftet förvaltades nära 35 procent (30), 256 miljarder kronor, av fondbolagets kapital enligt den högsta nivå av hållbarhetskriterier. Av SEB:s totalt förvaltade kapital, förvaltades cirka 13 procent (11) enligt samma kriterier.

PRI som förvaltare och ägare

SEB undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2008 och har sedan dess årligen rapporterat hur de sex principerna följts. I PRI:s klassificering av hållbara investeringar 2019 fick SEB:s fondbolag, med förvaltade tillgångar på 736 miljarder kronor, ett A. SEB:s livbolag Pension och försäkring har undertecknat PRI som kapitalägare. Att även inkludera kapitalägarperspektivet ger SEB en möjlighet att nå nya samarbetsforum och kunna föra en dialog kring hållbarhet med andra kapitalägare samt ställa krav på externa förvaltare.

Externa fonder som ingår i SEB:s utbud

SEB erbjuder fonder som förvaltas av externa parter (externa fonder) och som utvärderas av ett speciellt fondanalysteam hos SEB. Hållbarhetsutvärderingen är integrerad i hela beslutsprocessen, både i urvalet av externa fonder och i övervakningen av utvalda förvaltare. Utvärderingen omfattade 2019 64 fonder i olika tillgångsklasser och förvaltarna finns över hela världen. Under året inleddes också en utvärdering av SEB:s egna fonder för att uppnå harmonisering mellan SEB:s interna och externa erbjudande inom hållbara fonder.

Påverkansinvesteringar

SEB är en av Europas största förvaltare av mikrofinansfonder. Genom att investera i mikrofinansfonder kan investerare få avkastning samtidigt som den får social påverkan. Via ett 60-tal mikrofinansinstitutioner erbjuder mikrofinansfonder lån till låginkomsttagare i utvecklingsländer, vilka ofta är uteslutna från finansmarknaderna. SEB förvaltar 7 mikrofinansieringsfonder till ett totalt värde av nära 9 miljarder kronor och når över 25 miljoner företagare i cirka 60 utvecklingsländer.

Den nya Lyxor SEB Impact Fund investerar i företag som bidrar till att lösa framtida globala utmaningar. Företagen verkar inom fem områden kopplade till FN:s hållbara utvecklingsmål – hållbar energi, vattenförsörjning, livsmedel och jordbruk, resurseffektivitet och social utveckling. Vid årets slut hade fonden 1,4 miljarder SEK i förvaltade tillgångar.

Det totala värdet av SEB påverkans- och tematiska fonder (inkluderar mikrofinansfonder, Impact Opportunity Fund, Green Bond Fund och Lyxor SEB Impact Fund) var vid årets slut över 11 miljarder kronor.

Mätning av hållbarhet i aktieportföljer

SEB Impact Metric Tool är ett kvantitativt analysverktyg som mäter hållbarhet i aktieportföljer. En mängd hållbarhetsdimensioner kan beräknas, till exempel i vilken utsträckning en investeringsportfölj är i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG). Beräkningarna är baserade på allmänt tillgänglig företagsinformation samt egna uppskattningsmodeller. 

2019 utvecklades verktyget så att det också mäter andelen av en portfölj som kan klassificeras som hållbar enligt EU:s taxonomi. SEB Impact Metric Tool ger oss möjlighet att med våra kunder ha framtidsinriktade diskussioner om den kommande regleringen och andra hållbarhetsdimensioner. Förra året analyserade vi mer än 100 kundportföljer.