Investeringar

Hållbarhet blir allt viktigare, inte bara för oss på SEB utan också för våra kunder och samhället. För oss handlar det om att fatta bättre investeringsbeslut och skydda våra kunders pengar.

SEB är en av de största institutionella investerarna i Norden med 1 830 miljarder kronor i förvaltade tillgångar för privata och institutionella kunder. Vi investerar allt mer i företag som aktivt hanterar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter av sin verksamhet eftersom vi tror att de kommer att bli mer framgångsrika över tid och skapa värde för våra kunder, för bolagen vi investerar i och för samhället.

Under 2017 vi hållbarhetsnivån i vårt baserbjudande för fondsparande i Sverige. Cirka två tredjedelar av de så kallade strategifondernas tillgångar följer nu fondbolagets strängaste hållbarhetskriterier. 25 procent av SEB:s egna fonder förvaltas enligt hållbarhetskriterierna.

Vår filosofi

Vår investeringsfilosofi är baserad på aktivt ägande genom att vi kontinuerligt påverkar bolag vi investerar i, inkluderar hållbarhet i våra förvaltningsbeslut och utesluter bolag som är verksamma i vissa branscher eller verksamheter. SEB skrev under FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2008 och de vägleder fondbolaget i hållbarhetsarbetet.

Påverkar

En avgörande del gällande ansvarsfulla investeringar är engagemanget i bolag för att påverka dem att förändra sig. Våra investeringsteam för en aktiv dialog direkt med nordiska bolag, vi är en del av många valberedningar samt samarbetar internationellt med andra investerare.  Läs mer här om hur vi påverkar genom vårt ägararbete

Väljer bort

SEB utesluter företag som sysslar med utvinning av förbränningskol, det vill säga gruvaktiviteter, där kol står för mer än 20 procent av företagets eller koncernens omsättning. Detta gäller samtliga SEB:s aktivt förvaltade aktie- och räntefonder. Läs mer här om vad SEB väljer bort fondförvaltningen. 

Väljer in – positivt urval

I vår förvaltning fokuserar vi också på positivt urval där vi aktivt väljer in företag som med dokumenterat gott resultat arbetar med hållbarhetsutmaningar som avfallshantering, koldioxidutsläpp och vattenförbrukning. Idag erbjuder vi mer än 20 fonder med förhöjd hållbarhetsnivå, bland dem SEB Hållbarhetsfond Global.  Under 2017 minskade fonden sitt koldioxidutsläpp med 75 procent jämfört med jämförelseindex. Det förvaltade kapital ökade kraftigt, från cirka 1,5 miljarder kronor 2015 till 14 miljarder kronor vid utgången av 2017. Läs mer här  om vad vi väljer in.

Externa fonder som ingår i SEB:s utbud

Fonder från andra leverantörer än SEB, externa fonder, utvärderas av ett särskilt fondanalysteam. Vi kräver att alla nya externa fondbolag ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) eller följa ett motsvarande ramverk för hållbarhet som är kommunicerat externt. I juli 2017 hade 97 procent av dessa fondbolag skrivit under PRI. 

PRI också i SEB:s livbolag

SEB:s livbolag Pension och försäkring hr undertecknat PRI som kapitalägare. Att även inkludera kapitalägarperspektivet ger SEB en möjlighet att nå nya samarbetsforum och kunna föra en dialog kring hållbarhet med andra kapitalägare samt ställa krav på externa förvaltare.

Mikrofinansfonder

SEB är bland de största förvaltarna av mikrofinansfonder i Europa. Under 2017 lanserades den femte och sjätte mikrofinansfond för institutionella investerare respektive privata pensionskunder. Via mikrofinansinstitutioner har totalt 6 miljarder kronor investerats vilket når mer än 19 miljoner mikrolåntagare i 38 utvecklingsländer.

SEB är den enda banken på den nordiska marknaden som kan erbjuda institutionella kunder denna typ av investeringar. Vårt traditionella livförsäkringsbolag investerar i mikrofinansfonder som därigenom blir tillgängliga för privata pensionskunder.