Vårt förhållningssätt och ambition

Vi är övertygade om att företag som inkluderar hållbarhet i sin verksamhet är mer framgångsrika på lång sikt. Som bank och finansinstitut vill vi främja ett hållbart samhälle genom sättet vi arbetar med investeringar, finansiering, riskhantering och betalningar.

Hållbarhet för oss innebär att vi tar ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet, hur det påverkar våra kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort. Vår verksamhet ska bygga på god etik och god styrning, långsiktiga relationer och engagerade medarbetare som lever efter SEB:s värderingar, och som strävar efter enkelhet och öppenhet. 

Vår ambition

Vi vill vara en förebild inom hållbarhet i finansbranschen.  För att uppnå detta fokuserar vi på:

  • Hållbar finansiering – vi ökar andelen finansiering för positiv påverkan och påverkar kundernas hållbarhetsfokus positivt.
  • Hållbara investeringar – vi har ett heltäckande och konkurrenskraftigt erbjudande där miljö-, sociala och styrningsrelaterade aspekter är fullt integrerade i alla investeringsprocesser.
  • Innovation och entreprenörskap – vi stöder innovation och entreprenörskap för att driva en hållbar ekonomisk utveckling och bidra till att skapa nya jobb och tillväxt i samhället.

Vi strävar också efter att minska vår egen miljöpåverkan, i synnerhet våra koldioxidutsläpp, med 20 procent till år 2020.

En förutsättning för att uppnå detta är att ha engagerade och kunniga medarbetare som tillhandahåller ansvarsfulla och proaktiva råd, samt att vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och öppet sätt.