Våra medarbetare

SEB strävar efter att vara en arbetsplats som attraherar och behåller människor som vill växa och utvecklas, och som arbetar för att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och vill att våra medarbetare ska känna sig uppskattade, inkluderade och engagerade.

Banksektorn  genomgår  genomgripande  förändringar. Förväntningar från kunder och intressenter, ny teknik och nya regelverk kommer att fortsätta omdana vår verksam­het. Det innebär att det blir än viktigare att attrahera och utveckla medarbetare med rätt kompetens och värderingar. 

Att arbeta på SEB innebär både enskilt engagemang och att vara en del av ett team. Anställda som uppmuntras, utmanas och som tar ansvar för sin personliga utveckling kommer att växa och bidra till långsiktig framgång för vår verksamhet. För att skapa en effektiv organisation fokuserar vi på att utveckla ledare liksom på att bygga och stärka våra team i kombination med gränsöverskridande samarbeten.

Våra värderingar

Våra fyra värderingar – kunderna först, engagemang, samarbete och enkelhet – genomsyrar vår verksamhet och vår företagskultur. De utgör grunden för hur vi agerar och beter oss, och för hur vi vill att våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter uppfattar oss. Läs mer om värderingarna.

Öppen dialog

SEB lägger stor vikt vid den årliga medarbetarundersökningen, Insikt, där vi bland annat mäter medarbetarnas engagemang, effektivitet och förtroende. Resultaten från 2016 visar förbättringar inom många områden. Nivån för Performance Excellence (effektivitet och förtroende) steg för fjärde året i rad, nu till 81 (80). Också nivån för Medarbetarengagemang förblev högt  77 (79). Båda resultaten är högre än snittet för finansbranschen.

De tydligaste förbättringsområdena är att stärka kundperspektivet, interna samarbeten och att förenkla processer och verktyg. Chefer och medarbetare i samtliga divisioner och länder arbetar med resultaten utifrån deras respektive styrkor och svagheter.

Lärande och utveckling

På SEB är ständigt lärande en viktig förutsättning för förmågan att kunna anpassa sig till nya omständigheter. Banken har ett brett utbud av utbildningar och medarbetare kan via en digital portal få en överblick över hela utbudet, både de utbildningar som är skräddarsydda för SEB och de som erbjuds av externa leverantörer. Där erbjuds metoder och effektiva verktyg för att underlätta inlärningen. 

Totalt 600 kurser erbjuds i olika kategorier såsom IT, projektledning, språk, ekonomi, försäljning, ledarskap, hållbarhet och kommunikation. Flera metoder och verktyg erbjuds för att underlätta inlärningen.

Ledarskap och team

I en omvärld som kännetecknas av ständig förändring och utmanande affärsmiljöer ställs det allt högre krav på chefer. De ska inspirera, vara förebilder och skapa förutsättningar för medarbetare och team att på bästa sätt kunna utveckla vår affär. Genom att erbjuda globala utvecklingsprogram gör vi det möjligt för medarbetarna att bygga upp nödvändiga ledaregenskaper och utvecklas både som personer och som medlemmar i ett team. Detta är avgörande för att skapa hållbara resultat.

SEB lägger stor vikt vid att stärka samarbeten både inom och mellan grupper och enheter, och på så sätt skapa mervärde för våra kunder. Vi arbetar för att ständigt anpassa oss till förändrade förhållanden och använda våra resurser på rätt sätt för att förfina vår strategi i organisationen. Läs mer om karriärvägar in i SEB.

Mångfald i fokus

SEB har som mål är att erbjuda våra medarbetare likvärdiga möjligheter att utvecklas individuellt, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller religion. Vi strävar efter en jämn fördelning mellan könen på varje nivå inom organisationen och att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund. Vi tror att olika perspektiv ökar kreativiteten, förmågan att lösa problem bättre och bidrar till bättre beslut. Därigenom gynnar det våra kunder liksom social utveckling i samhället i stort.

Vi arbetar aktivt för att öka antalet kvinnor i högre operativa positioner och i seniora ledarroller, både vad gäller strukturer och processer liksom särskilda initiativ. År 2016 var 46 procent (44) av SEB:s alla chefer kvinnor. Bland ledande befattningshavare var siffran 31 procent (27). 

En sund arbetsplats

En säker och sund arbetsmiljö kombinerat med en upplevd god hälsa och balans i livet utgör grunden för våra medarbetares prestationer och arbetsglädje. Hälsa och arbetsmiljö är nära kopplade till varandra och är viktiga komponenter i bankens affärsplan. SEB:s hälsostrategi är inriktad på förebyggande åtgärder snarare än på att vidta åtgärder efter att en medarbetares arbetsförmåga har minskat på grund av sjukdom. Den bygger på de senaste forskningsrönen och på rekommendationer från SEB:s hälsovetenskapliga råd.

Sjukskrivningstalen, både kort- och långtidsfrånvaro, är låga i SEB Sverige, trots en allmän ökning i samhället. Under 2016 var den totala sjukfrånvaron i SEB i Sverige tre procent, vilket är lågt jämfört med andra branscher.

Flexibilitet i arbetslivet

SEB erbjuder möjlighet till flexibla arbetsplatser och arbetstider vid behov. Chefen och medarbetaren ska komma överens om den lämpligaste lösningen. Dessutom har alla medborgare i Sverige, när de har barn upp till 8 år, rätt att arbeta deltid upp till 75 procent av en heltid. I Sverige bidrar SEB också med extra ersättning till föräldrapenning utöver statens summa under barnets första 18 månader.

Ansvarig omställning

SEB jobbar ständigt för att förbättra effektiviteten. Om uppsägningar uppstår strävar vi efter att i samarbete med fackföreningarna hantera dem på ett ansvarsfullt sätt och att stödja anställda som kan behöva hitta nya utmaningar.

Om möjligt försöker SEB att erbjuda jobb i andra delar av företaget för att matcha behoven hos de individer som är öppna för nya möjligheter. Om den anställda inte hittar ett nytt jobb inom SEB, är ambitionen alltid att coacha och stödja individen för att hitta en bra lösning som möjligt.