Miljö

Klimatförändringarna är en av vår tids mest allvarliga utmaningar. SEB inser vikten av att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till väl under två grader. Vi arbetar därför aktivt för att minska vår direkta miljöpåverkan.

Som bank är vår största miljöpåverkan emellertid indirekt, hur och till vad vi styr medel och investeringar, viktiga områden som behöver kapital för att minska samhällets miljöpåverkan. Läs mer under Hållbar finansiering.

Förnyade mål till 2020

Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent (läs mer nedan). Vi kommer att fortsätta arbeta med att minimera vårt direkta fotavtryck, däribland optimera energiförbrukningen, minska användningen av papper och förbättra företagets bilpark. Vi ska särskilt fokusera på att minska utsläppen från flygresor i samband med tjänsteresor, eftersom detta utgör en stor del av vår klimatpåverkan.

Vårt mål för 2020 är att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 20 procent och att öka resurseffektiviteten. En ny baslinje fastställdes 2015 för att inkludera länder och processer som tidigare inte har redovisats på grund av begränsad tillgång till uppgifter.

Förutom den totala minskningen koldioxidutsläpp inkluderar målen också en 20-procentig minskning av utsläppen från
• affärsresor
• tjänstebilar
• pappersanvändning
• energi- och elförbrukning

 Resultat per fokusområde

Tjänsteresor

Jämfört med 2016 ökade utsläppen från affärsresor med 3 procent 2017. Avståndet för både flyg och tågresorna har ökat. Detta visar att de initiativ som SEB har tagit för att uppmuntra till alternativa mötesformer inte är tillräckliga. Banken kommer att
behöva öka sina ansträngningar ytterligare att erbjuda alternativ till resor.

Tjänstebilar

Under 2017 minskade koldioxidutsläpp från tjänstebilar med 15 procent jämfört med 2016. Under samma period minskade den genomsnittliga SEB-bilens koldioxidutsläpp med 1 procent.

Pappersförbrukning

2017 minskade SEB den totala pappersförbrukningen med 10 procent. Banken  fortsatte att digitalisera årsbesked till kunder, till exempel för fond- och sparkonton. Detta har resulterat i en minskning på 47 procent, från 14,8 miljoner till 7,7 miljoner
pappersark.

Energi- och elanvändning

Bankens elförbrukning minskade med 7 procent år 2017. Huvuddelen av elanvändningen, 91 procent, kommer från förnybara energikällor (88).  Användningen av fjärrvärme ökade, vilket resulterade i en liten minskning, cirka 1 procent, av SEB:s totala energianvändning. Utsläppen från energianvändningen är ungefär desamma 2017 som 2016.

För detaljer kring miljörapporteringen, se CS Fact Book (eng).