Miljö

Klimatförändringarna är en av vår tids mest allvarliga utmaningar. SEB inser vikten av att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till väl under två grader. Vi arbetar därför aktivt för att minska vår direkta miljöpåverkan.

Som bank är vår största miljöpåverkan emellertid indirekt, hur och till vad vi styr medel och investeringar, viktiga områden som behöver kapital för att minska samhällets miljöpåverkan. Läs mer under Hållbar finansiering.

Förnyade mål till 2020

Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent (läs mer nedan). Vi kommer att fortsätta arbeta med att minimera vårt direkta fotavtryck, däribland optimera energiförbrukningen, minska användningen av papper och förbättra företagets bilpark. Vi ska särskilt fokusera på att minska utsläppen från flygresor i samband med tjänsteresor, eftersom detta utgör en stor del av vår klimatpåverkan.

Vårt mål för 2020 är att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 20 procent och att öka resurseffektiviteten. En ny baslinje fastställdes 2015 för att inkludera länder och processer som tidigare inte har redovisats på grund av begränsad tillgång till uppgifter.

Förutom den totala minskningen koldioxidutsläpp inkluderar målen också en 20-procentig minskning av utsläppen från
• affärsresor
• tjänstebilar
• pappersanvändning
• energi- och elförbrukning

 

Resultat per fokusområde

Tjänsteresor

Affärsresor är fortfarande den mest utmanande orsaken till koldioxidutsläpp. Mer än hälften av de totala utsläppen är relaterade till detta. Jämfört med den nya baslinjen minskade utsläppen från tjänsteresor med 6 procent under 2016.

Framöver kommer vi att ytterligare fokusera på minskningar samt på att öka insatserna för att erbjuda alternativ till att resa. Detta har också varit en viktig aspekt i planeringen av SEB:s nya kontor i Arenastaden utanför Stockholm. 

Tjänstebilar

Under 2016 minskade koldioxidutsläpp från tjänstebilar med 10 procent jämfört med 2015. Under samma period minskade den genomsnittliga SEB-bilens koldioxidutsläpp med 2 procent.

Pappersförbrukning

Den nya baslinjen för pappersförbrukning omfattar nu länder som tidigare inte rapporterat, liksom vissa leverantörer i Sverige som inte tidigare tagits upp. Arbetet med att digitalisera kundbrev har fortsatt. 

Energi- och elanvändning

För 2016 blev det en liten ökning av den totala energiförbrukningen med cirka 1,4 procent jämfört med den nya baslinjen. 

Vår elanvändning följde samma mönster och ökade med 1 procent jämfört med den nya baslinjen. Vi ser detta som normala årliga variationer. Under året har andelen förnybar el minskat marginellt, från 89 till 88 procent.

Överträffade mål 2008 – 2015

2009 satte SEB ett ambitiöst mål att minska de årliga koldioxidutsläppen med 45 procent till 2015, jämfört med basåret 2008. Vid utgången av 2015 uppgick SEB:s totala koldioxidutsläpp till 19 118 ton, jämfört med 42 178 ton 2008. Det innebär en minskning med 54 procent sedan 2008. Energianvändning och tjänsteresor stod 2015 för 22 respektive 65 procent av vår direkta miljöpåverkan.

Vår strategi för att minska våra koldioxidutsläpp börjar med redovisning av våra utsläpp som är relaterad till den verksamhet där vi har kontroll, som till exempel energi- och elanvändning i våra egna byggnader, pappersförbrukning och affärsresor (Scope 2- och 3).

Vi redovisar utsläpp från elva länder, vilka tillsammans omfattar mer än 94 procent av våra intäkter och 96 procent av våra medarbetare. Vi följer upp vår direkta miljöpåverkan varje kvartal och varje år rapporterar vi om resultatet i vår hållbarhetsrapport och i specifika rapporter som Carbon Disclosure Project (CDP).

 

 För detaljer kring miljörapporteringen, se CS Fact Book (eng).