Hållbar finansiering

Vi är övertygade om att vi kan påverka utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi genom att förbättra vårt eget arbete och genom att samarbeta med våra kunder och stödja dem när de utvecklas. För att lyckas krävs nya tankesätt, innovationer och finansiella resurser, liksom ansvarsfull utlåning.

Ansvarsfull utlåning och riskhantering

En av bankens främsta bidrag till ett hållbart samhälle är ansvarig kreditgivning, vilket betyder att inte låna ut mer än kunderna har kapacitet att betala tillbaka. SEB:s princip är att vi tar risker endast för att skapa kundvärde och långsiktigt aktieägarvärde.

Riskkulturen bygger på lång erfarenhet, starka kundrelationer och sunda bankprinciper. Genom att inkludera miljömässiga och sociala aspekter i våra affärsbeslut och diskussioner med kunder blir vi på lång sikt bättre rustade att hantera risker och ta tillvara affärsmöjligheter.

Långsiktiga relationer och god kunskap och förståelse för kunden och dess återbetalningsförmåga förblir de viktigaste aspekterna i SEB:s kreditkultur.

Ställningstaganden och branschpolicys

SEB har tagit ställning inom tre specifika hållbarhetsrelaterade områden – klimatförändring, barnarbete och tillgång till färskvatten – samt fastställt policys för sex industribranscher – vapen och försvar, skogsbruk, fossila bränslen, gruv- och metall, förnybar energi och sjöfart.

Syftet med dessa ställningstaganden och policys är att upprätta ett gemensamt ramverk för en proaktiv och framtidsinriktad dialog om viktiga frågor med våra kunder, samt för intern styrning. Sedan 2011 är de en naturlig del av besluten inom affärskommittéer och en integrerad del av kreditpolicyn.  Läs mer om våra policys. 

Minskad exponering mot kol

2015 stärkte SEB ställningstagande kring klimatförändringar och har som en konsekvens beslutat att successivt minska exponeringen mot kol. SEB kommer inte att inleda nya affärsrelationer med företag med stor verksamhet i kolbrytning, och inte heller finansiera nya kolkraftverk. Det kan övervägas endast om de använder teknik som avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser. Vi kan stödja befintliga kunder som gör förbättringar i sin process att fasa ut kol.

Översyn av energirelaterade låneportföljen

I linje med SEB:s uppdaterade ställningstagande om klimatförändringar går SEB:s energirelaterade låneportfölj gradvis mot att omfatta mer förnybar energi, infrastruktur, fjärr- värme och mindre fossilrelaterad, nu med endast en procent kol.

Förnybar energi omfattar vind- och solkraft, bioenergi, vattenkraft och avfallshantering. Portföljen som följs upp regelbundet, både utifrån ett verksamhets- och riskperspektiv, motsvarar cirka 6 procent av den totala kreditportföljen, eller cirka 130 (125) miljarder kronor.

2015 omfattade SEB:s energirelaterade låneportfölj (2014 års siffror inom parentes) 27 (27) procent förnyelsebara energikällor, 48 (53) procent fossila bränslen och 25 (20) procent övrigt, t ex fjärrvärme och kraftöverföring.

Ekvatorprinciperna

År 2007 antog SEB Ekvatorprinciperna (EP), en frivillig uppsättning riktlinjer som används av finansiella institut för att bedöma de sociala och miljömässiga konsekvenserna av stora projekt och för att hjälpa sina kunder att hantera dem. SEB har under året deltagit i EP:s årsmöte och i workshops som syftar till att effektivisera genomförandet och vidareutveckla förståelsen av principerna bland internationella finansinstitut, utvecklingsorgan och privata banker.

2015 hade SEB fyra projektfinansieringstransaktioner enligt Ekvatorprinciperna, en kategori A (projekt med potentiellt betydande negativa miljömässiga och sociala risker), två kategori B (projekt med potentiellt begränsade negativa miljömässiga och sociala risker) och en kategori C (projekt med minimal eller inga negativa miljömässiga och sociala risker). När det gäller projektrelaterade företags- krediter var SEB involverad i en kategori-A transaktion.

Gröna obligationer

Gröna obligationer utvecklades 2007–2008 av SEB och Världsbanken som ett svar på ökad efterfrågan från investerare att kunna investera i klimatrelaterade möjligheter. Sedan dess har marknaden stadigt vuxit och är idag en etablerad del av den globala kapitalmarknaden.

Företag och organisationer söker finansiering för konkreta miljöinvesteringar, och investerare integrerar hållbarhet i sin dagliga portföljallokering. Vid årsslutet 2015 hade totalt över 500 gröna obligationer givits ut av cirka 100 emittenter över hela världen till ett värde av nära 100 miljarder dollar, i över 20 olika valutor och strukturerade på en rad olika sätt.

Under 2015 gavs det ut gröna obligationer till ett värde av 43,2 miljarder dollar enligt data från Bloomberg. Sedan starten har SEB varit med vid utgivandet av 10,8 procent av alla gröna obligationer. SEB:s andel under 2015 var 7,6 procent. 40 procent av den totala gröna obligationsvolymen har getts ut baserat på ramverk där SEB varit strukturell rådgivare.

Stärkt infrastruktur

Under 2015 stärktes infrastrukturen för den gröna obligationsmarknaden ytterligare. SEB lanserade i april en Green Bond Fund för att även privatpersoner ska kunna finansiera miljö- och klimatvänliga investeringar och en hållbar framtid utan att göra avkall på avkastningen. Fyra multilaterala utvecklingsbanker (AfDB, EIB, IFC och Världsbanken) lanserade ett initiativ för att harmonisera miljörapporteringen och i juli publicerade Världsbanken en Green Bond Impact Report för de 77 projekt som de finansierat med gröna obligationer. Under 2015 lanserades även CICEROs nya metod, Shades of Green, för att tydliggöra ”det gröna” i sina Second Opinions/utlåtanden.

Klimatmötet i Paris i december förra året pekade ut färdriktningen för hur de globala kapitalflödena måste riktas mot miljö- och klimatinvesteringar. Gröna obligationer är ett viktigt instrument för att realisera detta.

Läs mer om gröna obligationer (på eng).