Finansiering

Vi är övertygade om att vi kan påverka utvecklingen mot en mer hållbar ekonomi genom att förbättra vårt eget arbete och genom att samarbeta med våra kunder och stödja dem när de utvecklas. För att lyckas krävs nya tankesätt, innovationer och finansiella resurser, liksom ansvarsfull utlåning.

Ansvarsfull utlåning och riskhantering

En av bankens främsta bidrag till ett hållbart samhälle är ansvarig kreditgivning, vilket betyder att inte låna ut mer än kunderna har kapacitet att betala tillbaka. SEB:s princip är att vi tar risker endast för att skapa kundvärde och långsiktigt aktieägarvärde.

Riskkulturen bygger på lång erfarenhet, starka kundrelationer och sunda bankprinciper. Genom att inkludera miljömässiga och sociala aspekter i våra affärsbeslut och diskussioner med kunder blir vi på lång sikt bättre rustade att hantera risker och ta tillvara affärsmöjligheter.

Långsiktiga relationer och god kunskap och förståelse för kunden och dess återbetalningsförmåga förblir de viktigaste aspekterna i SEB:s kreditkultur.

Branschpolicys och ställningstaganden

SEB har tagit ställning inom tre specifika hållbarhetsrelaterade områden – klimatförändring, barnarbete och tillgång till färskvatten – samt fastställt policys för sex industribranscher – vapen och försvar, skogsbruk, fossila bränslen, gruv- och metall, förnybar energi och sjöfart.

Syftet med dessa ställningstaganden och policys är att upprätta ett gemensamt ramverk för en proaktiv och framtidsinriktad dialog om viktiga frågor med våra kunder, samt för intern styrning. Sedan 2011 är de en naturlig del av besluten inom affärskommittéer och en integrerad del av kreditpolicyn.  Läs mer om våra policys

Minskad exponering mot kol

2015 stärkte SEB ställningstagande kring klimatförändringar och beslöt då att successivt minska exponeringen mot kol. SEB inleder inte nya affärsrelationer med företag med stor verksamhet i kolbrytning, och inte heller finansiera nya kolkraftverk. Det kan övervägas endast om de använder teknik som avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser. Vi kan stödja befintliga kunder som gör förbättringar i sin process att fasa ut kol.

Översyn av energirelaterade låneportföljen

I linje med SEB:s uppdaterade ställningstagande om klimatförändringar går SEB:s energirelaterade låneportfölj gradvis mot att omfatta mer förnybar energi, infrastruktur, fjärr- värme och mindre fossilrelaterad, nu med endast en procent kol.

Förnybar energi omfattar vind- och solkraft, bioenergi, vattenkraft och avfallshantering. Portföljen som följs upp regelbundet, både utifrån ett verksamhets- och riskperspektiv, motsvarade 2016 cirka 7 procent av den totala kreditportföljen, eller cirka 144 (130) miljarder kronor.

2016 omfattade SEB:s energirelaterade låneportfölj (2014 års siffror inom parentes) 30 (27) procent förnyelsebara energikällor, 44 (48) procent fossila bränslen och 26 (25) procent övrigt, t ex fjärrvärme och kraftöverföring.

Ekvatorprinciperna

År 2007 antog SEB Ekvatorprinciperna (EP), en frivillig uppsättning riktlinjer som används av finansiella institut för att bedöma de sociala och miljömässiga konsekvenserna av stora projekt och för att hjälpa sina kunder att hantera dem. SEB har under året deltagit i EP:s årsmöte och i workshops som syftar till att effektivisera genomförandet och vidareutveckla förståelsen av principerna bland internationella finansinstitut, utvecklingsorgan och privata banker.

2015 hade SEB fem projektfinansieringstransaktioner enligt Ekvatorprinciperna, en kategori A (projekt med potentiellt betydande negativa miljömässiga och sociala risker), fyra kategori B (projekt med potentiellt begränsade negativa miljömässiga och sociala risker). När det gäller projektrelaterade företagskrediter var SEB involverad i en kategori B-transaktion.

Gröna obligationer

Gröna obligationer utvecklades 2007–2008 av SEB och Världsbanken som ett svar på ökad efterfrågan från investerare att kunna investera i klimatrelaterade möjligheter. Sedan dess har marknaden stadigt vuxit och är idag en etablerad del av den globala kapitalmarknaden. Företag och organisationer söker finansiering för konkreta miljöinvesteringar, och investerare integrerar hållbarhet i sin dagliga portföljallokering. 

Under 2016 fördubblades emissionerna globalt, och gavs ut till ett värde av 95 miljarder dollar (43,2). SEB var under 2016 volymmässigt den fjärde största aktören i världen i att hjälpa företag och organisationer att ge ut gröna obligationer. Det innebär en marknadsandel på 4,4 procent, motsvarande 3,4 miljarder dollar (data från Bloomberg).

Sedan starten fram till slutet av 2016 har SEB agerat underwriter för gröna obligationer till ett värde av 13,7 miljarder dollar och är den näst största underwritern globalt med en marknadsandel på 8,4 procent. De övriga nordiska bankerna har marknads­andelar på omkring 0,3 – 0,8 procent.

Läs mer om gröna obligationer (på engelska)

Gröna lån

2016 lanserade SEB ett ramverk för gröna obligationer (Green Bond Framework) vilket klargör olika processer för att definiera, välja, kontrollera, övervaka och rapportera om grön tillgångs- och skuldförvaltning.

Gröna lån ges ut i syfte att finansiera och/eller återfinansiera projekt inom EU och Norden som främjar övergången till en kol­­dioxidsnål och klimatvänlig utveckling, liksom förbättringar av miljö- och eko­­system.

De omfattar projekt som riktar sig till a) motverkande av klimatförändringar, till exempel genom investeringar i energieffektivitet, förnybar energi, gröna byggnader, rena transporter, avfallshantering och hållbart skogsbruk, b) anpassning till klimatförändringar, såsom vatten- och avloppshantering eller c) miljö- och ekosystemförbättringar, till exempel minskade utsläpp, avfallshantering och hållbart skogsbruk.

I slutet av 2016 hade SEB 11,8 miljarder kronor i den särskilda gröna låneportföljen, i enlighet med vårt ramverk för gröna obligationer.