Penningtvätt – ett globalt problem

Styrelseordförande Marcus Wallenberg underströk SEB:s målmedvetna arbete med att upptäcka och anmäla misstänkta transaktioner i sitt inledningstal på SEB:s årsstämma i april 2019.

"Komplexiteten i vår omvärld ökar. Det ställer krav på långsiktighet. Det ställer krav på finansiell styrka och stabilitet. Och det ställer inte minst krav på förmågan att se runt hörnet och agera snabbt och kraftfullt för att fånga de möjligheter som skapas. Det bygger på att vi i SEB känner våra kunder väl och alltid strävar efter att förstå vilka behov de har idag och vilka behov de kommer att ha i framtiden. Kundkännedom är en grundpelare i arbetet att förebygga de risker som det finansiella systemet utsätts för.

Från styrelsens sida har vi ägnat mycket tid åt de här riskerna som banken möter. Jag vill redan nu adressera en fråga som i högsta grad påverkar förtroendet för hela det finansiella systemet. Den diskussion som nu förs, sätter ljuset på det globala problemet med finansiell brottslighet och penningtvätt. Denna fråga är också högt upp på styrelsens och ledningens agenda. Och låt mig börja med att säga att bankerna bär ett viktigt ansvar – ett ansvar som följer med den tjänst som vi utför, att genomföra betalningar mellan företag, privatpersoner och över landsgränser. Denna betalningsinfrastruktur utgör grundbulten för handel och väl fungerande ekonomier.

Förtroendet för det finansiella systemet är avgörande för att vi och andra banker ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet som gynnar våra kunder, den ekonomiska utvecklingen och därmed samhället i stort. Finansiell brottslighet är till sin natur svår att upptäcka då hela syftet för de finansiella brottslingarna är att gömma tillgångar, och banksystemet utnyttjas för de här transaktionerna.

Ytterst medvetet skapas komplexa strukturer och långa transaktionskedjor. Just för att dölja de verkliga huvudmännen eller det bakomliggande syftet bakom tillgångar och transaktioner. Inte sällan förfogar dessa kriminella över stora resurser. För SEB:s del har det alltid varit prioriterat att ha den högsta standarden för bolagsstyrning, regelefterlevnad och riskhantering. Vår riskkultur ska präglas av starkt affärsmannaskap och starka värderingar.

En stor del av debatten om penningtvätt har handlat om Baltikum. Det är viktigt att sätta i perspektiv, den resa som de baltiska länderna har gjort under de senaste 30 åren, från en del av Sovjetunionen till idag: framgångsrika, moderna marknadsekonomier. Svenska banker har spelat en avgörande roll för att långsiktigt stödja denna omvandling. Historiskt sett och idag har SEB tagit aktiva beslut baserade på en affärsstrategi som grundar sig i att stödja en balanserad tillväxt i de baltiska länderna.

Den baltiska bankverksamheten är och kommer fortsatt vara en viktig del av SEB:s framtida strategi. Jag vill också peka på det ansvar vi har att göra vårt yttersta för att vi inte ska utnyttjas för penningtvätt. Samt att skyndsamt rapportera misstänkt penningtvätt. SEB ska ta sitt ansvar – och vi tar vårt ansvar.

Däremot kan ingen bank ge garantier på att vi aldrig blivit utnyttjade för den här typen av kriminell aktivitet. Men vi gör vårt yttersta för att övervaka, upptäcka och rapportera. De senaste åren har vi sett hur det sker en förskjutning i hur samhället agerar i dessa frågor. Det skapas tydligare regelverk och närmare samarbete mellan bankerna och tillsynsmyndigheterna. Detta är en förändring som vi välkomnar och det kommer att krävas ännu mer samverkan. Penningtvätt är ett globalt problem och därför krävs också globala lösningar och samverkan över landsgränserna. Inte minst eftersom bankerna vare sig kan eller ska vara rättsvårdande myndigheter.

SEB har över tid förstärkt resurserna och förmågan att upptäcka, förhindra och rapportera misstankar om penningtvätt. När jag blickar framåt ser jag också anledning för SEB att göra ännu mer. Ny teknik kommer att bli avgörande för att förbättra vår och samhällets förmåga att upptäcka och övervaka. Artificiell intelligens och nya tekniska verktyg för övervakning av flöden och transaktioner blir allt viktigare för att upptäcka kriminella beteenden och samband, men också för att allt bättre förstå vår egen riskexponering. Detta är ett område där vi kommer att fortsätta investera framåt, för att bibehålla ett robust skydd och för att det här arbetet är avgörande för vårt förtroende."

Utdrag ur SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenbergs inledningsanförande på SEB:s årsstämma i april 2019.