Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Risk and Capital Committee

RCC har till uppgift att stödja styrelsen i dess arbete med att granska och säkerställa att banken är organiserad och leds på ett sådant sätt att alla risker inom koncernens verksamhet är identifierade och definierade samt att de mäts, övervakas och kontrolleras i enlighet med styrelsens risktoleransuttalande samt med externa och interna regler.

RCC följer också kontinuerligt koncernens risk- och kapitalsituation.

RCC beslutar om principer och parametrar för att mäta och fördela risk och kapital inom koncernen och övervakar riskhanteringssystem och den övergripande risktoleransen och strategin, på såväl kort som lång sikt, liksom implementeringen av strategin. Kommittén bereder, för styrelsens beslut, förslag till tillsättande och entledigande av CRO. Kommittén beslutar även i individuella kreditärenden av väsentlig betydelse eller av principiell karaktär.

RCC höll 26 möten under 2021.

Koncernfinanschefen (CFO) har det övergripande ansvaret för information och presentation av de kapital- och finansieringsärenden som föredras för kommittén. CRO har motsvarande ansvar för risk- och kreditärenden.