Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Remuneration and Human Resources Committee

RemCo bereder, för beslut av styrelsen, val av verkställande direktör och ledamöter i verkställande ledningen. Kommittén utvecklar, följer och utvärderar SEB:s incitamentsprogram och tillämpningen av de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och ledamöterna av verkställande ledningen.

En oberoende granskningsrapport om överensstämmelsen mellan SEB:s ersättningssystem och ersättningspolicyn presenteras årligen för kommittén.

Kommittén övervakar också koncernens pensionsåtaganden samt övervakar, tillsammans med RCC, åtgärder vidtagna för att trygga koncernens pensionsåtaganden inklusive utvecklingen i Bankens pensionsstiftelser.

Verkställande direktören är tillsammans med chefen för Group Human Resources föredragande i kommittén i ärenden där hinder på grund av jäv inte föreligger.