Årsstämma 2019

Årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ) kommer att hållas tisdagen den 26 mars 2019.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen till stämman. För att med säkerhet få ärendet behandlat bör sådan begäran ha inkommit till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Group Legal, KA1, 106 40 Stockholm senast den 5 februari 2019.