Ta kontroll över framtiden med ny typ av fullmakt

Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du förlorar beslutsförmågan? Numera kan du utse den du själv önskar, med hjälp av en så kallad framtidsfullmakt.

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft. Ett alternativ till god man och förvaltare, men med skillnaden att du själv har beslutat vem som ska inneha rätten att sköta dina förehavanden om du förlorar beslutsförmågan.Kristina Myhre, jurist på SEB, förklarar vad den nya lagen innebär.

Framtidsfullmakten är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Den blir giltig vid en tidpunkt då du inte längre kan överblicka följderna av dina beslut.

När gäller en framtidsfullmakt?

– Den blir giltig när en person på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande, är ur stånd att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar sin verkan vid den tidpunkt då huvudmannen varaktigt och i huvudsak är ur stånd att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Hur kan den vara till hjälp?

– Framtidsfullmakten stärker den enskildes självbestämmande, den ger större möjlighet att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor av stor betydelse.

Vem kan jag utse?

– Fullmaktsgivaren kan utse flera personer, till exempel en för juridiska frågor, en annan för ekonomiska spörsmål och en tredje för sådant som rör personliga angelägenheter. Det går bra att välja familjemedlemmar.

Vad krävs för en giltig framtidsfullmakt?

– Den som är över 18 år kan upprätta en framtidsfullmakt. Den ska vara skriftlig och bevittnas av två personer.

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

– Fullmaktshavaren avgör när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga.

Fullmaktsgivaren ska kunna villkora ikraftträdandet genom
en prövning i tingsrätt av hans eller hennes
hälsotillstånd. Även fullmaktshavaren ska kunna få till stånd en prövning om det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras som förutsatt.

Hur kontrolleras att uppdraget utförs korrekt?

– Fullmaktshavaren har lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och denna kan utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren har rätt att agera om fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende.

Hur kan fullmakten upphöra?

– Den kan återkallas av fullmaktsgivaren Om denne får en god man eller förvaltare upphör framtidsfullmakten.