Finansiella mål

Tack vare den motståndskraft och flexibilitet som kommer av en stark kapitalbas, god tillgång till finansiering, hög kreditvärdighet och kostnadseffektivitet kan SEB skapa värde under olika marknadsförhållanden.

Styrelsen fastställer tre finansiella mål som samverkar för finansiell styrka.

Kärnprimär-kapitalrelation

Mål: ~16,4 procent

2018: 17,611) procent

1) Beräkningen förändrad 2018. Utan förändringen hade utfallet varit 20,1 procent

Kärnprimärkapitalrelation
%
2016 18.8
2017 19.4
2018 17.6
Mål

SEB ska upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation (CET1) som är cirka 1,5 procentenheter högre än regelverkskravet. Per 31 december 2018 uppgick SEB:s buffert till 2,7 procentenheter. SEB:s uppskattning av Finansinspektionens krav på CET1 var 14,9 procent vid utgången av 2018.

Utfall
Kärnprimärkapitalrelationen var 17,6 procent vid slutet av 2018.

Räntabilitet

Mål: Konkurrenskraftig avkastning

2018: 16,3 procent

Exklusive jämförelsestörande poster var räntabiliteten 13,4 procent.

Utdelning

Mål: 40 procent eller mer av vinst per aktie.

2018: 70 procent

Exklusive jämförelsestörande poster 76 procent.

Räntabilitet
%
2016 7.8
2017 11.5
2018 16.3
Mål

SEB strävar efter att generera en konkurrenskraftig räntabilitet (avkastning på eget kapital). Det betyder att banken långsiktigt strävar mot att nå en räntabilitet på 15 procent.

Utfall

Räntabiliteten var 16,3 procent. Exklusive jämförelsestörande poster var räntabiliteten 13,4 procent. 

Utdelning
%
2016 66
2017 113
2018 61
Mål

40 procent eller mer av vinst per aktie. SEB strävar efter en långsiktig tillväxt av utdelningen per aktie. Utdelningens storlek fastställs med hänsyn till SEB:s finansiella position, det rådande ekonomiska läget, intjäning, myndighetskrav och  tillväxtmöjligheter.

Utfall

Utdelningen för 2018 motsvarar 61 procent av vinsten per aktie. Exklusive jämförelsestörande poster var utdelningen 76 procent av vinst per aktie.