Finansiella mål

Tack vare den motståndskraft och flexibilitet som kommer av en stark kapitalbas, god tillgång till finansiering, hög kreditvärdighet och kostnadseffektivitet kan SEB skapa värde under olika marknadsförhållanden.

Styrelsen fastställer tre finansiella mål som samverkar för finansiell styrka.

Kärnprimär-kapitalrelation

Mål: 18,4 procent

2015: 18,8 procent

Kärnprimärkapitalrelation
%
2014 16.3
2015 18.8
2016 18.8
Mål

SEB ska upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III som är cirka 1,5 procentenheter högre än Finansinspektionens krav, vilket för närvarande skulle innebära cirka 18.4 procent.

Utfall

Kärnprimärkapitalrelationen var 18,8 procent vid slutet av 2016.

Räntabilitet

Mål: Konkurrenskraftig avkastning

2016: 7,8 procent

Exklusive jämförelsestörande poster var räntabiliteten 11,3 procent.

Räntabilitet
%
2014 13.1
2015 12.2
2016 7.8
Mål

SEB strävar efter att generera konkurrenskraftig räntabilitet (avkastning på eget kapital). Det betyder att banken långsiktigt strävar mot att nå en räntabilitet på 15 procent.

Utfall

Räntabiliteten var 7,8 procent. Exklusive jämförelsestörande poster var räntabiliteten 11,3 procent. 

Utdelning

Mål: 40 procent eller mer av vinst per aktie.

2015: 113 procent

Exklusive jämförelsestörande poster 75 procent.

Utdelning
%
2014 54
2015 66
2016 113
Mål

SEB strävar efter en långsiktig utdelningstillväxt. Storleken på utdelningen fastställs med hänsyn till SEB:s finansiella position, det rådande ekonomiska läget, intjäning, myndighetskrav och tillväxtmöjligheter.

Utfall

Utdelningen för 2016 motsvarar 113 procent av vinsten per aktie. Exklusive jämförelsestörande poster var utdelningen 75 procent av vinst per aktie.