Finansiella mål

Tack vare den motståndskraft och flexibilitet som kommer av en stark kapitalbas, god tillgång till finansiering, hög kreditvärdighet och kostnadseffektivitet kan SEB skapa värde under olika marknadsförhållanden.

Styrelsen fastställer tre finansiella mål som samverkar för finansiell styrka.

Kärnprimär-kapitalrelation

Mål: 18,4 procent

2017: 19,4 procent

Kärnprimärkapitalrelation
%
2015 18.8
2016 18.8
2017 19.4
Mål

SEB ska upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III som är cirka 1,5 procentenheter högre än Finansinspektionens krav, vilket för närvarande skulle innebära cirka 18,4 procent.

Utfall

Kärnprimärkapitalrelationen var 19,4 procent vid slutet av 2017.

Räntabilitet

Mål: Konkurrenskraftig avkastning

2017: 11,5 procent

Exklusive jämförelsestörande poster var räntabiliteten 12,7 procent.

Räntabilitet
%
2015 12.2
2016 7.8
2017 11.5
Mål

SEB strävar efter att generera konkurrenskraftig räntabilitet (avkastning på eget kapital). Det betyder att banken långsiktigt strävar mot att nå en räntabilitet på 15 procent.

Utfall

Räntabiliteten var 11,5 procent. Exklusive jämförelsestörande poster var räntabiliteten 12,7 procent. 

Utdelning

Mål: 40 procent eller mer av vinst per aktie.

2017: 77 procent

Exklusive jämförelsestörande poster 70 procent.

Utdelning
%
2015 66
2016 113
2017 77
Mål

SEB strävar efter en långsiktig utdelningstillväxt. Storleken på utdelningen fastställs med hänsyn till SEB:s finansiella position, det rådande ekonomiska läget, intjäning, myndighetskrav och tillväxtmöjligheter.

Utfall

Utdelningen för 2017 motsvarar 77 procent av vinsten per aktie. Exklusive jämförelsestörande poster var utdelningen 70 procent av vinst per aktie.