SEB:s resultat för fjärde kvartalet 2017

Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 22,7 miljarder kronor och räntabiliteten 12,7 procent. Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 20,8 miljarder kronor (14,9) och räntabiliteten var 11,5 procent. 

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

“Under året ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment och vi såg positiva konjunktursignaler i alla våra hemmamarknader. Vi står väl rustade för att fortsätta skapa kundvärde och vinsttillväxt. Nu ska vi leverera på sista året i vår nuvarande affärsplan och är fast beslutna att hålla vårt kostnadstak på 22 miljarder kronor.”

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 6,1 miljarder kronor (5,4). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 4,2 miljarder kronor (5,4). Jämfört med det fjärde kvartalet 2016 ökade rörelseresultatet före jämförelsestörande poster med 10 procent. Räntabiliteten var 8,8 procent (12,1) medan räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 13,5 procent (12,1).

Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 miljarder kronor i det fjärde kvartalet (11,1). Jämfört med det fjärde kvartalet 2016 ökade rörelseintäkterna med 2 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor (5,4). Jämfört med det fjärde kvartalet 2016, minskade rörelsekostnaderna med 2 procent.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 3 baspunkter i kvartalet (7). Likviditetstäckningsgraden var 145 procent (168 förra årsskiftet). Kapitalpositionen förbättrades och kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,4 procent (18,8 förra årsskiftet). SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet, inklusive tillägg för löptidsgolv och riskvikter för företag, uppgick till 17,2 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 5:75 per aktie (5:50) för 2017.

 

För ytterligare information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 070-550 35 00

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners  försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018, kl. 07.00 CET.