Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Finansiell statistik, SEB-koncernen

Den 26 april 2007 publicerade SEB en omarbetning av den finansiella rapporteringsstrukturen för 2006. Omräkningen gjordes med anledning av den organisationsförändring som meddelades den 25 september 2006 och gäller från den 1 januari 2007.

Den 11 oktober 2010 publicerade SEB en omarbetning av sina historiska räkenskaper till följd av den avyttring av den tyska kontorsverksamheten som meddelades den 12 juli 2010. Omräkningen görs från Kv1 2008 och berör Merchant Banking, Retail Banking, Other and Eliminations och SEB-koncernen.

I detta avsnitt kan du studera finansiell statistik för SEB koncernen, (statistik per division finns tillgänglig under fliken ovan).

Tidsserier från första kvartalet 2001 och framåt finns presenterade enligt de nya redovisningsprinciperna International Financial Reporting Standards. 2001-2002 presenteras med proforma siffror (proforma förändringarna innefattar enbart konsolidering av livförsäkring, upphörandet av goodwill-avskrivningar och flytt mellan rader) samt fullständigt omräknade siffror 2004

Vänligen notera att längre tidsserier med års- och kvartalsstatistik finns att ladda ner i följande MS Excel-fil. Här hittar du även bryggor över ändringar i eget kapital, resultaträkning och balansräkning redovisade enligt tidigare principer respektive nya IFRS principer.

SEB koncernen följer från och med 2005 de nya redovisningsprinciperna International Financial Reporting Standards (IFRS) införda i EU. Jämförelsesiffror för 2004 har omräknats enligt de nya principerna och reviderats. Flertalet standards har redan införts i svensk redovisningspraxis via Redovisningsrådets rekommendationer, följaktligen kommer de huvudsakliga förändringarna från de senaste standarderna IFRS 1-4 och IAS 32 samt IAS 39. Eftersom standarderna just introduceras bör man ha i åtanke att tolkningar och praxis kan utvecklas över tiden.

I högermenyn kan du ladda ner en Excelfil med bryggor för balans- och resultaträkning och för eget kapital som de tidigare rapporterats och sedan omformulerats enligt IFRS (på engelska) (2005-04-30)

Nyckeltal

Läs mer om Nyckeltal för SEB-koncernen

Resultaträkning

Läs mer om Bankens resultaträkning

Provisionsnetto

I denna post ingår intäkter från olika tjänster såsom kort- och betaltjänster, värdepappershantering, fonder, aktiehandel och rådgivningstjänster.

Läs mer om Provisionsnettot

Nettoresultat av finansiella transaktioner

I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i samband med försäljning av aktier obligationer och andra finansiella instrument som orealiserade värdeförändringar på koncernens handelslager av värdepapper. Även resultatet av valutahandeln ingår i denna post.

Läs mer om Nettoresultat av finansiella transaktioner

Kreditförluster

Koncernens kreditförluster utgörs dels av konstaterade förluster, dels av sannolika förluster, där SEB fastställt att motparten troligtvis inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser.

Läs mer om koncernens kreditförluster

Kreditexponering fördelad per bransch

Läs mer om koncernens kreditexponering fördelad per bransch

Balansräkning

Siffror finns presenterade från 2004 enligt IFRS, inklusive IAS 32 och IAS 39.

Läs mer om koncernens balansräkning i en förkortad form

Kapitalbas

Kapitalbasen består av eget kapital som justerats enligt kapitaltäckningsreglerna och kapital i form av förlagslån som SEB tagit upp på den internationella kapitalmarknaden - även detta enligt särskilda regler.

Läs mer om kapitalbasen