Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ambitioner och mål

SEB har satt upp tre klimatrelaterade ambitioner och mål – ett index för koldioxidexponering, ett index för hållbarhetsaktiviteter och en modell för omställningstakt.

Genom dessa strävar vi efter att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom att minska vår negativa påverkan (det bruna), öka vår positiva påverkan (det gröna) och engagera våra kunder på deras omställningsresor (det framtida). Dessa kunddialoger gör det möjligt för oss att klassificera vår kreditportfölj och att sätta delmål till 2030 för våra finansierade utsläpp, som en del av vår strävan efter nettonollutsläpp till 2050 eller tidigare.

Tre ambitioner och mål

Det bruna

Index för fossilexponering

Mål: Minska exponeringen med
45-60% till 2030, jämfört
med utgångsläget 2019.

Index för hållbarhetsaktiviteter

Ambition: Öka den genomsnittliga
aktiviteten 6-8 gånger till 2030,
jämfört med utgångsläget 2021.
Det framtida

Omställningskvot

Ambition: Ge en bild av hur
våra kunder successivt ställer
om i linje med Parisavtalet.

Index för fossilexponering – det bruna

Detta index är ett volymbaserat mått som visar vår kreditexponering mot fossila bränslen inom bankens energiportfölj. Vårt mål är att minska fossilexponeringen inom kraftproduktion och överföring samt olja och gas (produktion och raffinering) med 45–60 procent fram till 2030 jämfört med utgångsläget 2019.

Genom att nå detta mål uppfyller eller överträffar vi de mest konservativa 1,5-gradersscenarier från International Energy Agency och Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS).

Vid utgången av 2022 hade indexet för fossilexponering minskat med 17 procent jämfört med 2019, vilket är i linje med 2030-målet. Resultatet speglar SEB:s strategi att aktivt engagera sig med kunder som strävar efter att ställa om sin verksamhet och att stödja dem i deras omställningsplaner.

Index för hållbarhetsaktiviteter – det gröna

Indexet för hållbarhetsaktiviteter är ett volymbaserat mått som visar våra aktiviteter som stödjer hållbar utveckling inom fyra områden:

  • hållbarhetsrelaterad finansiering
  • rådgivning inom hållbara finanser
  • greentech venture capital-investeringar
  • hållbart sparande (i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar, SFDR) som andel av SEB:s fonderbjudande, eget och externt.

Ambitionen är att öka den genomsnittliga aktiviteten 6–8 gånger fram till 2030 jämfört med utgångsläget 2021. Vid utgången av 2022 hade indexet ökat med 59 procent.

Det Gröna och dess fyra delar, pdf

Omställningskvot – det framtida

Omställningskvoten bygger på SEB:s interna hållbarhetsklassificeringsverktyg (CSC). Baserat på exponeringen i vår kreditportfölj bedömer och klassificerar CSC-verktyget i vilken utsträckning våra kunders omställningsplaner är anpassade till målen i Parisavtalet.

I slutet av 2022 var omställningskvoten 69 procent. Detta baserades på kreditexponeringen 2021 och de bedömningar som gjordes 2022. Kvoten ger en insikt i våra kunders framsteg och kan användas för ytterligare analyser och åtgärder för att stödja dem i deras omställning.

SEB:s klimatrelaterade mätetal och mål (på engelska), pdf

Net-nolljusterade sektormål för 2030 för SEB:s kreditportfölj

SEB är en av 42 grundande undertecknare av Net Zero Banking Alliance (NZBA). I linje med vår hållbarhetsstrategi och vårt engagemang för NZBA har SEB åtagit sig att anpassa utsläpp från den egna verksamheten samt utsläpp relaterade till vår kreditportfölj i enlighet med målet att nå netto-nollutsläpp år 2050 eller tidigare, samt att sätta delmål för 2030. Målen är i linje med ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius i enlighet med Parisavtalet.

Sektormål

Sektormålen för 2030 har satts med utgångspunkt i 2020 års basvärde och täcker initialt SEB:s utlåning och åtaganden inom sektorerna olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning, samt bolån för privatpersoner i Sverige.

  • För olja & gas (prospektering, produktion och raffinering) är målet en minskning om 55 procent vad gäller absoluta finansierade utsläpp år 2030 jämfört med 2020 års basvärde.
  • För kraftproduktion är målet för 2030 en minskning om 43 procent vad gäller finansierad utsläppsintensitet.
  • För stålsektorn är målet för 2030 en minskning om 30 procent vad gäller finansierad utsläppsintensitet
  • För biltillverkning är målet för 2030 en minskning om 60 procent vad gäller finansierad utsläppsintensitet.   
  • För svenska bolån för privatpersoner är målet för 2030 en minskning om 30 procent i finansierad utsläppsintensitet.
  Sektor Utsläpp, scope Mätetal 2020 basår 2030
mål
 
  Olja & gas1) S1&2&32) miljoner ton
CO2e3)
18,4 8,3 (-55%)  
  Kraftproduktion S1&2 g CO2e/kWh 123 70 (-43%)  
  Stål S1&2 t CO2e/ton stål 1.40 0,98 (-30%)  
  Biltillverkning S34) g CO2e/
km/fordon
153 61 (-60%)  
  Bolån privatpersoner, Sverige S1&2 kg CO2e/m2 3,12 2,18 (-30%)  
 

1)Prospektering, produktion och raffinering
2) Scope 3 – användning av sålda produkter 
3)Finansierade utsläpp
4)Scope 3 – användning av sålda produkter – “Tank To Wheel” 

 

2030-målen är en viktig del av SEB:s mål att nå en kreditportfölj med nettonollutsläpp år 2050 eller tidigare. Vi har nu utvecklat en metod som hjälper oss att definiera våra basvärde och att mäta framstegen mot det målet. Parallellt har vi börjat integrera våra 2030-mål i vårt beslutsfattande och vår styrning.

I linje med vårt engagemang för NZBA kommer vi att sätta upp ytterligare mål för andra kolintensiva sektorer. Vi planerar också att förfina vår metodik i takt med att datatillgänglighet och kvalitet förbättras och klimatscenarier och sätt att minska koldioxidutsläpp utvecklas.

Information om målen och metoden som används(på engelska)

Kontakta oss

SEB:s hållbarhetsexperter har omfattande kunskap inom områden som klimat- och finansieringslösningar, hållbara investeringar och regulatorisk utveckling i Europeiska unionen.

Kontaktpersoner inom hållbarhet (Eng.)